Lịch Làm việc tuần thứ 36-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 36-2023

Số kí hiệu 36
Ngày ban hành 04/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
                                                 LỊCH LÀM VIỆC

                         Tuần 36 năm 2023 (từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 04/9
SÁNG 1) Nghỉ  bù Lễ Quốc khánh 02/9/2023
THỨ BA – Ngày 05/9
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự lễ khai giảng năm học 2023 – 2024.
Địa điểm: Trường THPT chuyên Bình Long, thị xã Bình Long.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự lễ khai giảng và đón bằng đạt chuẩn quốc gia. 
Địa điểm: Trường THPT chuyên Quang Chung, thành phố Đồng Xoài.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn Thanh tra 210 chủ trì công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Đồng Phú.
Thành phần: Đoàn thanh tra và Tổ giám sát cùng đi.
Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở trực tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự buổi làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: ủy quyền đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở trực tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: Sở Nội vụ.
3) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở Dự tập thử, chạy chương trình các cuộc họp vận hành cơ chế trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 (ND: Tập thử chạy chương trình nội dung họp Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân).

Địa điểm: Hội trường B, Bộ CHQS tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 06/9
SÁNG  
1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023 (Nội dung: Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phòng CCVC & TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ  Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023 (cả ngày).
Địa điểm: Trường Chính trị.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở: Công bố Quyết định Đoàn Kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số theo Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4) 08 giờ 40: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự tập thử, chạy chương trình các cuộc họp vận hành cơ chế trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 (Nội dung: Tập thử, chạy chương trình nội dung Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo LLVT và các Sở, ngành xử trí tình huống đánh địch tiến công vào KVPT).
Địa điểm: Hội trường B, Bộ CHQS tỉnh.
5) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: ủy quyền đồng chí Đỗ Thanh Tâm - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng dự Hội nghị “Sơ kết 05 năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh”.
Địa điểm: tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - PCVP Sở dự Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV (cả ngày).
Địa điểm: Phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: làm việc với đồng chí Trưởng phòng CCVC & TCBM.
Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở:  Dự tập thử, chạy chương trình các cuộc họp vận hành cơ chế trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 (Nội dung: Tập thử, chạy chương trình nội dung Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị bảo đảm TCPT).
Địa điểm: Hội trường B, Bộ CHQS tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 07/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: làm việc với  đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách phòng XDCQ - CTTN - CCHC & VTLT.
Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ.
 2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện  họp Ban Thường vụ  Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023 (cả ngày).
Địa điểm: Trường Chính trị.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: Dự Hội nghị sơ kết giữa kỳ Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội KH-KT.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa -  Giám đốc Sở làm việc với Sở LĐTB&XH về biên chế viên chức và hợp đồng lao động đối với 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1754/SLĐTBXH-VP ngày 31/8/2023 (đ/c Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM cùng dự  và phối hợp với Sở LĐTB&XH chuẩn bị nội dung báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ (Hoãn).
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU – Ngày 08/9
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa -  Giám đốc Sở:
- 08 giờ 40: dự Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ.
- 10 giờ 00: Dự hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo LLVT và các sở ngành xử trí tình huống đánh địch tiến công vào KVPT
Địa điểm: Sở Chỉ huy diễn tập (Khu kỹ thuật – Bộ CHQS tỉnh).
2) 07 giờ 30 đến 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở dự Hội nghị BCĐ công tác biên giới bàn biện pháp giải quyết một số tình hướng trên biên giới.
Địa điểm: Hội trường B - Bộ CHQS tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở dự Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trực tuyến với các địa phương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền- Phó Giám đốc Sở Dự lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Đông y tỉnh Bình Phước
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Thư mời số 2876/TM-SGDĐT ngày 31/8/2023).
Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2) 13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện  họp Ban Thường vụ  Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023 và bế giảng.
Địa điểm: Trường Chính trị.
3) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền- Phó Giám đốc Sở dự họp Ban chỉ đạo phòng không nhân dân trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Địa điểm: Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Cao Thị Hà - Chánh Văn phòng dự khai mạc hội thao Khối thi đua số 03.
Thành phần: Các vận động viên tham gia các nội dung thi đấu hội thao và đoàn viên chi đoàn Sở Nội vụ.
Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh (nhà thi đấu mới).

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập801
  • Hôm nay274,672
  • Tháng hiện tại3,478,658
  • Tổng lượt truy cập410,220,512
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây