Văn bản theo cơ quan ban hành: Ban dân tộc

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 Quyết Định 18/01/2022 Quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
52 Quyết Định 28/01/2022 Quyết định 64 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022 - 2030
53 Nghi quyết 09/11/2022 Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn
54 Nghi quyết 12/07/2022 Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng....
55 Nghị quyết 24/11/2022 Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)
56 Nghị quyết 15/09/2022 Nghị Quyết của Đảng Bộ tỉnh về Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn 2050
57 kế hoạch 12/10/2022 Kế hoạch về việc Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025,
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
58 kế hoạch 23/09/2022 Kế hoạch Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
59 kế hoạch 08/09/2022 Kế hoạch UBND tỉnh về việc triển khai Đề án chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng sa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
60 kế hoạch 02/08/2022 Kế hoạch Thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025”
61 kế hoạch 20/04/2022 Kế hoạch thực hiện kế hoạch 222-KH/TU ngày 03/3/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW về công tác dân tộc
62 Hướng Dẫn 28/07/2022 Hướng dẫn triển khai Dự án 8 " Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 203" giai đoạn
63 CÔNG VĂN 12/09/2022 Công văn của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Dự án 1, dự án 2, thuộc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và MN
64 CÔNG VĂN 12/09/2022 Công văn của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện dự án I, dự án 2 thuộc chương trình MTQG DTTS và MN
65 CÔNG VĂN 28/09/2022 Công Văn của UBND tỉnh V/v triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 380-KL/TU ngày 25/6/2022 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh
66 Công Điện 04/08/2022 Công điện của Chính Phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gia đoạn 2021 - 2025
67 BÁO CÁO 03/06/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
68 BÁO CÁO 16/09/2022 Báo cáo tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với ngƣời nghèo và các đối tƣợng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
69 BÁO CÁO 23/06/2022 Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh
70 BÁO CÁO 13/09/2022 Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
71 BÁO CÁO 18/05/2022 Báo cáo kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
72 CÔNG VĂN 11/01/2022 Công văn Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước
73 Quy định 25/03/2022 Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh Ủu về quy trình chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
74 Quy định 17/06/2022 Quy định của Tỉnh Ủy Về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
75 Quyết Định 22/07/2022 Quyết định của Bộ TTTT về việc ban hành tiêu chí nhận diện "báo hóa" tạp chí, "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hóa:" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí
76 Quyết Định 11/05/2022 Quyết định của STTTT về việc Thành lập Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Bình Phước
77 Nghị quyết 18/05/2022 Nghị Quốc 04 của Tỉnh Ủy về về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
78 kế hoạch 22/07/2022 Kế hoạch UBND tỉnh về việc Triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà phổ cập về kỹ năng số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022
79 kế hoạch 07/07/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự xã hội năm 2022
80 kế hoạch 02/06/2022 Kế hoạch UBND tỉnh về hoạt động Tổ chức, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022
81 kế hoạch 02/06/2022 Kế hoạch UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" trên địa bàn tỉnh
82 kế hoạch 09/05/2022 Kế hoạch “Triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
83 Hướng Dẫn 06/04/2022 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ĐƠN VỊ NHẬP LIỆU
84 Hướng Dẫn 06/04/2022 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CÔNG DÂN BÌNH PHƯỚC TODAY
85 CÔNG VĂN 06/07/2022 Công văn UBND tỉnh về việc vận động các nguồn lực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đề án, 06/CP
86 CÔNG VĂN 25/03/2022 Công văn về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử
87 CÔNG VĂN 04/03/2022 Công văn V/v triển khai hệ thống xác thực tập trung (SSO)
88 CÔNG VĂN 26/01/2022 Công văn về việc thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo ch
89 CÔNG VĂN 25/05/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên các ứng dụng công nghệ thông tin
90 Chỉ Thị 14/07/2022 Chỉ Thị về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025
91 kế hoạch 20/05/2022 Kế hoạch Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2022
92 kế hoạch 24/06/2022 Kế hoạch Về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022
93 kế hoạch 10/06/2022 Kế hoạch Đón tiếp Đoàn đại biểu nguời có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
94 kế hoạch 27/08/2022 Kế hoạch Tổ chức Đoàn thăm, chúc mừng Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023
95 kế hoạch 08/06/2022 Kế hoạch Tổ chức tập huấn cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
96 kế hoạch 25/03/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý I năm 2022
97 kế hoạch 07/01/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022
98 CÔNG VĂN 11/01/2022 Công văn V/v thông báo địa chỉ truy cập mới và phối hợp báo cáo thông tin, dữ liệu Phần mềm tích hợp quản lý công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
99 Quyết Định 28/09/2022 Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước
100 Quyết Định 07/03/2022 Quyết định của UBND tỉnh Về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,807
  • Hôm nay214,360
  • Tháng hiện tại1,239,668
  • Tổng lượt truy cập286,637,769
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây