Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 52/2013/NĐ-CP 16/05/2013 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về thương mại điện tử
2 17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều khiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
3 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
4 Nghị Định 07/07/2022 Nghị định Số: 45/2022/NĐ-CP, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
5 01/NQ-HĐND 31/03/2022 Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
6 24/2022/NĐ-CP 06/04/2022 Nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
7 120/2021/NĐ-CP 24/12/2021 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
8 80/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
9 NĐ 107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
10 Nghị định 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
11 31/2020/NĐ-CP 05/03/2020 NGHỊ ĐỊNH: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2013/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TẠM GIỮ, TỊCH THU THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
12 15/2020/NĐ-CP 05/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
13 05/2020/NĐ-CP 04/01/2020 BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
14 08/2020/NĐ-CP 08/01/2020 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI
15 97/2019/NĐ-CP 23/12/2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2018/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
16 Quy định thi đua, khen thưởng 03/09/2019 Quy định thi đua, khen thưởng
17 NGHỊ ĐỊNH 34/2019/NĐ-CP 12/06/2019 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
18 NGHỊ ĐỊNH 26/2019/NĐ-CP 12/06/2019 HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN
19 NGHỊ ĐỊNH 31/2019/NĐ-CP 12/06/2019 HƯỚNG DẪN LUẬT TỐ CÁO
20 NGHỊ ĐỊNH 28/2019/NĐ-CP 12/06/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
21 NGHỊ ĐỊNH 23/2019/NĐ-CP 18/04/2019 VỀ HOẠT ĐỘNG TRIỂN LÃM
22 NGHỊ ĐỊNH 29/2019/NĐ-CP 02/04/2019 HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 54 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
23 NGHỊ ĐỊNH 27/2019/NĐ-CP 19/03/2019 HƯỚNG DẪN LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
24 NGHỊ ĐỊNH 24/2019/NĐ-CP 19/03/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 19/2011/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NUÔI CON NUÔI
25 NGHỊ ĐỊNH 10/2019/NĐ-CP 19/03/2019 VỀ THỰC HIỆN QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
26 NGHỊ ĐỊNH 13/2019/NĐ-CP 19/03/2019 VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
27 NGHỊ ĐỊNH 14/2019/NĐ-CP 19/03/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
28 NGHỊ ĐỊNH 20/2019/NĐ-CP 19/03/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 140/2016/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
29 NGHỊ ĐỊNH 22/2019/NĐ-CP 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
30 NGHỊ ĐỊNH 163/2018/NĐ-CP 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
31 NGHỊ ĐỊNH 05/2019/NĐ-CP 15/02/2019 VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
32 NGHỊ ĐỊNH 02/2019/NĐ-CP 15/02/2019 Huấn luyện và diễn tập về phòng thủ dân sự tại địa phương
33 NGHỊ ĐỊNH 08/2019/NĐ-CP 15/02/2019 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
34 NGHỊ ĐỊNH 11/2019/NĐ-CP 15/02/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
35 NGHỊ ĐỊNH 04/2019/NĐ-CP 28/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
36 NGHỊ ĐỊNH 169/2018/NĐ-CP 21/01/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
37 NGHỊ ĐỊNH 165/2018/NĐ-CP 15/01/2019 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
38 NGHỊ ĐỊNH 139/2018/NĐ-CP 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
39 NGHỊ ĐỊNH 149/2018/NĐ-CP 14/01/2019 HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
40 NGHỊ ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP 25/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
41 NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP 19/12/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
42 NGHỊ ĐỊNH 156/2018/NĐ-CP 05/12/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT LÂM NGHIỆP
43 NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP 05/12/2018 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
44 NGHỊ ĐỊNH 158/2018/NĐ-CP 30/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
45 NGHỊ ĐỊNH 137/2018/NĐ-CP 23/11/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 123/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ
46 NGHỊ ĐỊNH 151/2018/NĐ-CP 23/11/2018 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
47 NGHỊ ĐỊNH 153/2018/NĐ-CP 23/11/2018 VỀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM ĐẾN 29 NĂM 6 THÁNG
48 NGHỊ ĐỊNH 149/2018/NĐ-CP 23/11/2018 HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
49 NGHỊ ĐỊNH 127/2018/NĐ-CP 23/11/2018 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC
50 NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP 07/11/2018 HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập994
  • Hôm nay190,265
  • Tháng hiện tại3,394,251
  • Tổng lượt truy cập410,136,105
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây