Văn bản theo chủ đề: Văn bản điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2351/SLĐTBXH-QLLVXH 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh
2 1761/SKHCN-QLKHCN 29/11/2023 Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025
3 1759/SKHCN-TCĐLCL 29/11/2023 Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030
4 1909/SNV-XDCQ 29/11/2023 Góp ý vào dự thảo Nghị quyết về quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước (lần 2)
5 2955/SGDĐT-GDTHMN 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung mức chi hỗ trợ công tác xóa nù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
6 2183/STNMT-CCQLĐĐ 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý
7 283/VPĐP 29/11/2023 Lấy ý kiến đóng góp về thông tin công bố huyện Đồng Phú đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
8 1615/SLĐTBXH-LĐVL 29/11/2023 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành mức chi đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 26 ngành, nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9 1684/SNV-CCHC 29/11/2023 Góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí “Chính quyền thân thiện”
10 1698/STNMT-CCQLĐĐ 29/11/2023 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
11 1815/SXD-QLXD 29/11/2023 Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12 1768/SGDĐT-GDTHMN 29/11/2023 Lấy ý kiến đóng góp về tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 4
13 1112/STNMT-CCQLĐĐ 29/11/2023 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
14 1315 /SGDĐT-GDTrH 29/11/2023 Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15 711/SLĐTBXH-QLLVXH 29/11/2023 Dự thảo quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16 703/SLĐTBXH-QLLVXH 29/11/2023 Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17 512a/SNN-VP 29/11/2023 Dự thảo Quyết định Quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18 807/STC-GCS 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19 .../2024/QH15 29/11/2023 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội
20 266/SLĐTBXH-QLLVXH 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước"
21 282/SLĐTBXH-LĐVL 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi điều tra thu thập, lưu trữ tông hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
22 170/NQ-CP 29/11/2023 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
23 4080/SGDĐT-VP 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022-2023”
24 2379/SLĐTBXH-NCC 29/11/2023 Dự thảo Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25 2730/STNMT-CCQLĐĐ 29/11/2023 Lấy y kiến, góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 (lần 9)
26 2124/SLĐTBXH-QLLVXH 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27 2984/SGDĐT-GDTrH 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28 2009/STNMT-CCQLĐĐ 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025
29 1627/SLĐTBXH-QLLVXH 29/11/2023 Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022-2025
30 2162/SGDĐT-GDTHMN 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 3
31 1004/SKHĐT-TH 29/11/2023 Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
32 1267/SGDĐT-GDTrH 29/11/2023 Đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết “Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước” tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022
33 188/BDT-KHTH 29/11/2023 Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34 1243/SGDĐT-GDTHMN 29/11/2023 Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh
35 1240/SGDĐT-VP 29/11/2023 Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022-2023
36 784/SLĐTBXH-NCC 29/11/2023 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, Đảng, Đoàn thể, các đối tượng chính sách người có công khi từ trần
37 1362/SYT-NV 29/11/2023 Dự thảo Công văn của UBND tỉnh về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”
38 162/TT.HĐTĐKT 29/11/2023 Lấy ý kiến nhân dân đối với 7 tập thể dự kiến đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021
39 2127/SNN-VP 29/11/2023 Quy định về chính sách “Hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
40 2680/NQ-HĐND 29/11/2023 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước
41 1997 29/11/2023 Công văn số 1997/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 15/10/2021 góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (Lần 2)
42 1977 29/11/2023 Công văn số 1977/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 13/10/2021 xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43 1974 29/11/2023 Công văn số 1974/SLĐTBXH -LĐVL ngày 12/10/2021 xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
44 1973 29/11/2023 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
45 1972 29/11/2023 Công văn số 1972/SLĐTBXH -LĐVL ngày 12/10/2021 xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghi quyết số 11/2006/NQ-HĐND
46 1649/SLĐTBXH-NCC 29/11/2023 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách Quy định hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng chính sách người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Bình Phước
47 2185/SVHTTDL-TDLL 29/11/2023 Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh
48 1311/SKHCN-QLKHCN 29/11/2023 Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh
49 541/UBND-KTN 29/11/2023 Lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Chơn Thành
50 590/STTTT-VP 29/11/2023 Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm Điều hành thông minh
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,943
  • Hôm nay559,082
  • Tháng hiện tại3,136,870
  • Tổng lượt truy cập317,198,023
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây