Chức năng, nhiệm vụ

Ban Quản lý Khu kinh tế
* Chức năng
Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (KNN) theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có liên quan; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong KCN, KKT, KNN; quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư tại các KCN, KKT, KNN.
* Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ sau
a) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, phương án phát triển hệ thống, quy hoạch xây dựng, kế hoạch có liên quan tới KCN, KKT, KNN đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đầu tư, Ban quản lý khu khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư trong KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý; giám sát, đánh giá việc thu hút đầu tư vào từng loại hình KCN hỗ trợ, KCN chuyên ngành, KCN công nghệ cao, KCN sinh thái theo các ngành, nghề thu hút đầu tư đã đăng ký quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 và điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; giám sát, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 8, khoản 3 Điều 9 và điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định 35/2022/NĐ-CP.
c) Thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong KCN, KKT; kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong KCN, KKT;
d) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN, KKT theo quy định của pháp luật về thương mại;
đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN, KKT.
Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND tỉnh đối với lao động làm việc trong KCN, KKT.
e) Thực hiện trách nhiệm về bảo vệ môi trường của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCN, KKT, KNN;
g) Tiếp nhận đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, khu chức năng trong KKT;
h) Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại KCN, KKT, KNN;
i) Phối hợp với các đơn vị công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong KCN, KKT, KNN;
k) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại KCN, KKT, KNN và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;
l) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong KCN, KKT; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của KCN, KKT, KNN; trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống thông tin về KCN, KKT.
m) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về KCN, KKT thuộc thẩm quyền quản lý;
n) Báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh về tình hình: xây dựng và phát triển KCN, KKT; tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường trong KCN, KKT;
o) Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong KCN, KKT liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, chuyển đổi thành KCN sinh thái;
p) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong KCN, KKT, KNN;
q) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong KCN, KKT, KNN trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước trực tiếp của Ban Quản lý; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;
r) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển KCN, KKT, KNN; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Ban Quản lý;
s) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển loại hình KCN, KKT mới;
2. Ban Quản lý chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
a) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong KKT đối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh;
b) Thuê tư vấn trong nước, tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển KKT;
c) Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công tại KCN, KKT theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài tại KCN, KKT do UBND tỉnh giao;
d) Đề xuất danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND tỉnh;
đ) Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển KKT thuộc thẩm quyền; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại KKT thuộc thẩm quyền; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật;
e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong KKT;
g) Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao sau khi đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KKT, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
h) Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước đối với nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong KKT; xác định tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong KKT theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong KKT;
i) Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất trong các khu chức năng của KKT và thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý đất đai trong KKT theo quy định của pháp luật về đất đai;
k) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan bảo đảm hoạt động trong KKT phù hợp quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển KKT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan;
3. Chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện quản lý, khai thác hạ tầng; sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng KCN, KNN được giao làm chủ đầu tư; quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ đất công được giao quản lý, sử dụng.
4. Làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong KNN thực hiện các thủ tục đầu tư, ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ ươm tạo công nghệ, hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các KNN theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nhiệm vụ do bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.
a) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại KCN, KKT và các giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong KCN, KKT;
b) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng KCN, các khu chức năng trong KKT đã được phê duyệt; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong KCN, khu chức năng trong thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi, hủy Giấy phép xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với dự án, công trình xây dựng trong KCN, KKT.
c) Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCN, KKT về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được;
d) Tổ chức, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư trong KCN, KKT;
đ) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp chứng nhận/chứng nhận lại/thu hồi Giấy chứng nhận KCN sinh thái theo Điều 40, 41 và Điều 42 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.
6. Ban Quản lý Khu kinh tế là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT, KNN trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các KCN, KKT, KNN có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý để đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước đối với KCN, KKT, KNN thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện nhiệm vụ về công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
8. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan nhà nước cấp trên.
Trung tâm Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp
* Chức năng
1. Trung tâm Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Chịu sự quản lý chỉ đạo toàn diện của Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, làm chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh chưa có chủ đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước giao theo từng giai đoạn và các nguồn vốn hợp pháp khác.
2. Trung tâm có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước tỉnh và các ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật; Trụ sở làm việc tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
* Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Được dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập (dự toán đơn vị cấp hai) và vốn đầu tư phát triển hạ tầng KCN hàng năm của Trung tâm, trình Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư cơ sở hạ tầng KCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng, bao gồm cả việc lập thủ tục thu hồi đất, lập phương án đền bù giải toả và giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thủ tục xây dựng các khu tái định canh, định cư.
3. Lập kế hoạch đầu tư, phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN, trình Ban Quản lý Khu kinh tế phê chuẩn; Được huy động vốn, vay vốn của các tổ chức tín dụng và tiếp nhận các nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư, phát triển các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Tự chịu trách nhiệm trả nợ vay từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng KCN theo đúng quy hoạch, thiết kế, tiến độ được duyệt từ vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác theo từng giai đoạn.
5. Vận động xúc tiến đầu tư đối với các doanh nghiệp thứ cấp vào KCN trên cơ sở dự án khả thi và quy hoạch chi tiết đã được duyệt.
6. Tính toán chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để đề xuất phương án; chính sách về mức thu phí sử dụng hạ tầng, phí cấp nước, xử lý nước thải, giá cho thuê lại đất (nếu có) đối với nhà đầu tư thứ cấp và phí dịch vụ liên quan khác, thông qua Ban Quản lý Khu kinh tế cùng với các Sở, ban, ngành có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
7. Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng KCN trong suốt thời gian hoạt động. Đảm bảo các vấn đề vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, môi trường sinh thái cho cả KCN.
8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và hàng năm cho Ban quản lý Khu kinh tế và UBND tỉnh Bình Phước.
9. Thực hiện dịch vụ tư vấn theo yêu cầu của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cụ thể như sau:
- Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư, lập dự án đầu tư...; quan hệ, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đầu tư; tham mưu cho Lãnh đạo về các công việc ký kết đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh theo nhiệm vụ được giao trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Tư vấn lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất...
- Quản lý, thực hiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đối với các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư. Được tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; tư vấn báo cáo kinh tế-kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế - dự toán, thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn xét thầu, tư vấn khảo sát, thiết kế, thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật...
- Nghiên cứu lập kế hoạch và triển khai thực hiện toàn bộ các công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm như: Tư vấn các thủ tục về cấp điện, nước, phòng cháy - chữa cháy; thu gom và xử lý chất thải; xây dựng văn phòng, kho bãi, nhà xưởng để cho thuê hoặc chuyển nhượng…; các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư và các dịch vụ khác trong và ngoài Khu công nghiệp.
- Tư vấn các thủ tục về Môi trường như: (báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành các công trình, cam kết bảo vệ môi trường...) cho các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.
- Trong các hoạt động tư vấn được phép liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện công việc như: Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tư vấn lao động việc làm cũng như việc cung ứng lao động kịp thời cho nhà đầu tư và một số dịch vụ tư vấn khác.
10. Cho thuê các công trình dịch vụ và đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.
- Được thu các loại phí dịch vụ theo quy định hiện hành..
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án KCN theo quy định quản lý, đầu tư và xây dựng hiện hành.
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế phân công.
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành cấp trên.
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp tham mưu, giúp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động trong các Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao được thành lập đúng quy định pháp luật khi được cấp có thẩm quyền giao; tổ chức nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các mô hình sản xuất gắn với đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện đầu tư, thu hút đầu tư vào các Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao; tổ chức quản lý, khai thác, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất đạt hiệu quả; chọn tạo, nhân giống cây trồng, vật nuôi, cho năng suất, chất lượng cao; quản lý ngân sách theo quy định của pháp luật.
* Nhiệm vụ:
a) Tham mưu phát triển và quản lý các Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao:
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển các Khu Nông nghiệp ng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các chế độ chính sách ưu đãi, thu hút với chuyên gia, trí thức tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Xây dựng định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu Nông nghiệp ng dụng công nghệ cao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để thực hiện.
- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; là chủ đầu tư các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao quản lý.
- Tham mưu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trong Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Tham mưu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xúc tiến mời gọi các dự án đầu tư vào các Khu Nông nghiệp ng dụng công nghệ cao theo quy hoạch được phê duyệt.
- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao.
- Tổ chức lập quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất của Khu Nông nghiệp ng dụng công nghệ cao.
- Tham mưu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư theo quyết định giao đất, cho thuê đất trong các Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao theo quy định của quy pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hoạt động về bảo vệ môi trường tại các dự án trong các Khu Nông nghiệp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường (nếu có).
- Hướng dẫn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh, khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật của Nhà nước.
- Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại Khu Nông nghiệp ng dụng công nghệ cao.
- Giúp Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giám sát, kiểm tra quá trình sản xuất của nhà đầu tư, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm khi vượt quá thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ tham mưu lãnh đạo Ban xem xét để trình y ban nhân dân tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp ng dụng công nghệ cao.và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư làm các thủ tục cần thiết về đất đai, giấy phép đầu tư... vào Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao theo trình tự quy định của pháp luật;
b) Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các mô hình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã thực hiện.

 

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập904
  • Hôm nay110,578
  • Tháng hiện tại3,598,801
  • Tổng lượt truy cập410,340,655
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Bqlkkt_phong chong covid
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây