Giới thiệu chung về Phòng Hành chính tư pháp

Thứ tư - 03/10/2018 08:54 190 0
Số điện thoại Phòng: 0651 3881.964
1. Bà Bùi Thị Thanh Thủy- Trưởng phòng- Quê quán: Thanh Hóa. Năm sinh: 1983- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật- LLCT: Trung cấp- Vào Đảng: 24/3/2011- ĐTDĐ :  0919 918 510. ĐT cơ quan : 06513 881 964- Email: buithithanhthuy.stp@binhphuoc.gov.vn  
 2. Ông Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng- Năm sinh: 1983. Quê quán: Hà Tĩnh - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật- LLCT: Trung cấp - Vào Đảng: 10/8/2010     - DĐ:  0949 220 505 .  ĐT bàn : 06513 881 964-  Email: letrunghieu.stp@binhphuoc.gov.vn  
3. Bà Hoàng Thị Hương - Chuyên viên- Quê quán: Cao Bằng; Nơi sinh: Sông Bé;- Ngày, tháng, năm sinh: 21/01/1986- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật- Email: hoangthihuong.stp@binhphuoc.gov.vn;- Số điện thoại:0169.227.6044.  
 4. Ông Lê Văn Huy - Chuyên viên- Quê quán: Nam Định;Nơi sinh: Nam Định;- Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1987;- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật-Emai: levanhuy.stp@binhphuoc.gov.vn;- Số điện thoại: 0914797767.   
 5. Ông Hoàng Ngọc Thành- Chuyên viên- Quê quán: Yên Bái;- Nơi sinh: Yên Bái- Ngày, tháng,  năm sinh: 24/10/1985- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật- Vào Đảng: 05/4/2005    -Email: hoangngocthanh.stp@binhphuoc.gov.vn;- Số điện thoại: 0917951010.  
 7. Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Chuyên viên- Quê quán: Hải Dương; Nơi sinh: Kiên Giang- Ngày, tháng, năm sinh: 30/8/1991- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính;- Địa chỉ email: phamthithuyhang.stp@binhphuoc.gov.vn;- Số điện thoại: 0935799993  

 
I. Vị trí, chức năng Phòng Hành chính tư phápPhòng Hành chính tư pháp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, chịu sựquản lý chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước và thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng kýgiao dịch bảo đảm và lý lịch tư pháp.II. Nhiệm vụ và quyền hạnTham mưu Ban Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:1.Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôia) GiúpUBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi;b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch; Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch theo thẩm quyền; Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Hộ tịch.c) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác quốc tịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quốc tịch;d) Hướng dẫn nghiệp vụ cho các Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch về công tác chứng thực theo quy định;e) Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.2. Về công tác lý lịch tư pháp:a) Giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác lý lịch tư pháp;b) Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trênđịa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;c) Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp Lý lịch tư pháp, thông tin bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác;d) Lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định;e) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.3.Về công tác bồi thường nhà nước:a) Giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước;b) Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;c) Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật;d) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.4. Về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm:a) Giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác giao dịch bảo đảm;b) Thực hiện kiểm tra định kỳ các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật;c) Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.5. Về công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.6. Giúp các đồng chí Lãnh đạo Sở tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hồi đồng liên ngành do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập gồm:a) Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em;b) Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án tăng cường công tác triển khai và thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước;c) Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Phước;d) Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em;e) Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh Bình Phước;III. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên 1. Bà Bùi Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng.- Chịu trách nhiệm toàn diện công tác của Phòng trước Giám đốc và Phó Giám đốc Sở; quản lý tất cả các lĩnh vực của Phòng và trực tiếp giải quyết các việc;- Quản lý trực tiếp các chuyên viên của Phòng, các chuyên viên phải tuân thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trưởng phòng.- Trong trường hợp đồng chí Trưởng phòng vắng hoặc đi công tác thì đồng chí Hoàng Thị Mười – Phó Trưởng phòng sẽ điều hành các hoạt động của Phòng theo sự ủy quyền của đồng chí Trưởng phòng.- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.2. Ông Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng-Thực hiện các việc Lý lịch tư pháp (xử lý thông tin Lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp; chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp, rà soát thông tin Lý lịch tư pháp và phải đảm bảo bí mật thông tin); đề xuất và thực hiện giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp, đẩy nhanh tiến độ cấp phiếu Lý lịch tư pháp.- Tăng cường công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, điều chỉnh kịp thời thông tin LLTP và rà soát theo định kỳ;-Thực hiện Đề án, Kế hoạch đối với công tác Lý lịch tư pháp;+ Quản lý ISO đối với công tác Lý lịch tư pháp;+ Quản lý kho lưu trữ, hồ sơ Lý lịch tư pháp;+ Xây dựng lịch trực thứ 7;-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.3.  Ông Hoàng Ngọc Thành - Chuyên viên- Tham mưu về công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Giao dịch bảo đảm, Bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi.- Tham mưu cho các Ban, Hội đồng mà Lãnh đạo Sở giao;- Thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án của phòng (trừ Đề án lý lịch tư pháp);- Tiếp và thụ lý yêu cầu cấp phiếu LLTP và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thụ lý, giải quyết đó;-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.4.  Ông Lê Văn Huy - Chuyên viênTham mưu thực hiện những nhiệm vụ sau:- Tiếp và thụ lý yêu cầu cấp phiếu LLTP và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thụ lý, giải quyết đó;- Quản lý kho lưu trữ lĩnh vực hộ tịch, khai thác, sử dụng thông tin tại kho lưu trữ phải báo cáo Trưởng phòng;- Kịp thời nắm và thường xuyên tổng hợp các thông tin chưa đủ điều kiện lập Lý lịch tư pháp để gửi văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.5. Bà Hoàng Thị Hương - Chuyên viênTham mưu thực hiện những nhiệm vụ sau:- Tiếp nhận và xử lý thông tin đến LLTP theo quy định;- Lập hồ sơ  lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP;- Kịp thời nắm và thường xuyên tổng hợp các thông tin chưa đủ điều kiện lập Lý lịch tư pháp để gửi văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.6. Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Chuyên viên.Tham mưu thực hiện những nhiệm vụ sau:-Tiếp và thụ lý yêu cầu cấp phiếu LLTP và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thụ lý, giải quyết đó;- Xử lý văn bản và quản lý hồ sơ công việc của phòng  kịp thời, đầy đủ, khoa học;- Quản lý văn phòng phẩm và báo sửa chửa máy móc, trang thiết bị của phòng;- Nhận – gửi bưu điện LLTP;- Xây dựng báo cáo hàng tháng và bảng tổng hợp ban hành văn bản của Phòng;-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

 

Tác giả bài viết: P.HCTP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây