Giới thiệu Sở LĐTBXH

Thứ năm - 08/02/2018 09:04 731 0
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Giới thiệu Sở LĐTBXH
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước được quy định như sau:
* Chức năng
Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội thất nghiệp); an toàn lao động, người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi  quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
* Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình UBND tỉnh ban hành:
a) Dự thảo quyết định, chỉ  thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án, đề án, cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở;
b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Sở (nếu có);
c) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thị xã theo quy định của pháp luật.
d) Dự thảo quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với UBND cấp huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;
2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật; quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về lao động, người có cong và xã hội sau khi phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
4. Về lĩnh vực lao động, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:
a) Trình UBND tỉnh phê duyệt chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về :
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới;
- Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;
- Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động;
- Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển;
- Cấp sổ lao động, theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ lao động.
c) Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật;
d) Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
5. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
a)  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
b) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn lao động, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Sở;
d) Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;
đ) Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;
g) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền;
6. Về lĩnh vực dạy nghề:
a) Trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới; chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thị học giỏi nghề cấp tỉnh.
7. Về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công:
a) Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thoả ướ lao động tạp thể, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nhiệp phá sản, doanh nghiệp giai thể, doanh nghiệp cổ phần hoá, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp;
b) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật.
8. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện
a) Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy chế của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo thẩm quyền;
b) Tiếp nhạn hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để UBND tỉnh xem xét, quyết định;
c) Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
9. Về lĩnh vực an toàn lao động:
a) Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn;
b) Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;
c) Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
d) Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;
đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện điều tra, khai báo, lập biên bản, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.
10. Về lĩnh vực người có công:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; quản lý nghĩa trang liệt và công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn được giao;
c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ, thông tin, báo tin về mộ liệt sỹ, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ;
d) Tham gia Hội đồng giám định y khoa về thương tật và khả năng lao động cho người có công với cách mạng;
đ) Quản lý đối tượng và quản lý kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
e) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh theo quy định của pháp luật;
11. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và các chương trình, dự án, đề án về bảo trợ xã hội;
c) Tổng hợp, thống kê số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh;
d) Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
12. Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em;
c) Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
d) Tổ chức theo dõi giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em;
đ) Quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh theo quy định của pháp luật.
13. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma túy tại các cơ sở tập trung và cộng đồng; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;
b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở giáo dục lao động xã hội (cơ sở quản lý người cai nghiện ma tuý, người bán dâm, người sai cai nghiện ma tuý) trên địa bàn tỉnh.
14. Về lĩnh vực bình đẳng giới:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt;
b) Hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
15. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
19. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý được giao.
20. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.
21. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
22. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
23. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
24. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh); quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật phân cấp của UBND tỉnh.
25. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.


CHƯƠNG III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀ VIỆC
Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:
1/ Lãnh đạo Sở:
Sở Lao động Thương binh và xã hội do 01 Giám đốc điều hành và có không quá 03 Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở. Các chức năng này do UBND tỉnh bổ nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và theo quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Cơ cấu, tổ chức của Sở, gồm:
a) Văn phòng;
b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:
- Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Dạy nghề;
- Phòng Người có công;
- Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội
- Phòng Bảo trợ xã hội
- Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
c) Thanh tra Sở
- Văn phòng có Chánh Văn phòng và có không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và có từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng, Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra và có từ 01 đến 02 Phó Chánh Thanh tra, Chức vụ Chánh văn phòng, Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thoả thuận của Giám đốc sở Nội vụ, chức vụ Chánh thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm sau khi có văn bản thoả thuận của Chánh Thanh tra tỉnh, các chức vụ Phó chánh văn phòng, phó trưởng phòng, phó chánh thanh tra do Giám đốc Sở bỏ nhiệm.
- Nhiệm vụ cụ thể của mỗi phòng và tương đương do Giám đốc Sở quy định.
 d) Chi cục trực thuộc Sơ:
Chi cục Bảo trợ xã hội – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (thành lập trên cơ sở thống nhất Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở có đề án thành lập riêng trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định).
đ) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm:
- Trung tâm nuôi dưỡng người già tàn tật - Trẻ mồ côi;
- Trung tâm Giới thiệu việc làm;
- Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội;
- Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
- Tuỳ theo đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ ở mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh, Giám đốc Sở đề nghị UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở hoặc thành lập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
3. Về biên chế:
a) Biên chế của Sở và của Chi cục (nếu có) thuộc Sở là biên chế hành chính do UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao.
b) Biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh giao theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.
4. Giám đốc Sở bố trí, sử dụng công chức, viên chức của Sở phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
Điều 5.  Chế độ làm việc:
1. Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Sở có quyền quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ Lao động thương binh và Xã hội về các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và trước pháp luật.  Các Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, đồng thời liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về phần việc được phân công phụ trách.
2. Trưởng phòng và tương đương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về mọi công việc được giao của Phòng. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng được trưởng phòng phân công phụ trách một số công tác và được uỷ quyền điều hành công việc khi Trưởng phòng vắng mặt, uỷ quyền.
3. Sở đảm bảo chế độ họp giao ban hàng tuần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tuần và xây dựng chương trình công tác tuần kế tiếp. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  giao. Hàng năm, hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động của ngành ở địa phương và đề ra chương trình, kế hoạch kỳ sau, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ngành nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác được giao. 
CHƯƠNG IV
CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6.  Sở có mối quan hệ công tác với các ngành, các cấp như sau:
1. Đối với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:
Sở chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn của ngành tại địa phương với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo định kỳ và yêu cầu đột xuất.
2. Đối với UBND tỉnh:
Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh. Giám đốc Sở phải thường xuyên báo cáo công tác với UBND tỉnh theo quy định và yêu cầu đột xuất. Trước khi thực hiện chủ trương chính sách của Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến chương trình công tác, kế hoạch chung của tỉnh, Giám đốc Sở phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Đối với các sở, ngành:
Sở xây dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có quyền đề nghị các Sở, Ngành báo cáo tình hình và các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực mà Sở quản ly, bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
4. Đối với UBND các huyện, thị xã:
 Sở tăng cường mối quan hệ với UBND các huyện, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực ngành quản lý, cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp có những vấn đề chưa nhất trí, Sở cùng với UBND các huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
5. Đối với các đơn vị kinh tế cơ sở:
Sở có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyện môn, nghiệp vu của ngành đối với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện; được quyền yêu cầu phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện, thị xã theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất; thực hiện việc kiểm tra về chuyên môn và các mặt công tác thuộc chức năng quản lý của Sở.
6. Đối với các đơn vị kinh tế cơ sở:
Sở có nhiệm vụ theo dõi nắm tình hình và triển khai các công tác về lao động, tiền công, an toàn lao động, bảo hộ lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây