thi Thông báo tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở GTVT năm 2020

Thứ hai - 24/02/2020 13:52 414 0
Căn cứ Quyết định số 1458-QĐ/TU ngày 25/6/2019 cảu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-SNV ngày 11/12/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Khu Quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2020.
thi Thông báo tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở GTVT năm 2020
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước có nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Khu Quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2020, cụ thể như sau:
1. Chức danh thi tuyển:
Phó Giám đốc Khu Quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh thuộc Sở Giao thông vận tải.
2. Đối tượng, điều kiện chung đăng ký dự tuyển
 1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII):
 • Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường   lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
 • Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
 • Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn,  đủ  năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhận, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển.
-  Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ.
-  Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
b) Đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác theo quy định của Trung ương và Quyết định số 05-QĐ/TU ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý.
- Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức  danh cần tuyển.
- Đã tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị Trung cấp trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
- Có thời gian công tác trong ngành Giao thông vận tải từ 05 năm trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông vận tải.
- Được cơ quan sử dụng đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tiếp liền kề năm dự thi.
- Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng ực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.
c) Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm khác:
- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền  xác nhận (đảm bảo không vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018  của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng);
- Không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4  Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ  theo quy định của pháp luật.
3. Tiêu chuẩn cụ thể:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành khác đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi:
 • Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải);
- Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C-BNV/2008 (được cơ quan nơi người dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, trong đó ghi nhận xét, đánh giá);
 • Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);
 • Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác.
 • Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về  trách nhiệm công dân của người dự tham dự thi và gia đình;
 • Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
 • Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ;
 • Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);
- Trường hợp người tham gia dự thi từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.
5. Nội dung và hình thức thi tuyển
a) Thi viết
- Nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm  vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.
- Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.
- Thời gian thi: 180 phút.
b) Thi trình bày đề án
-  Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt  mạnh, hạn chế  của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động  thực hiện  các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.
-  Chủ đề cụ thể của Đề án đối với chức danh thi tuyển sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải;
-  Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm;
-  Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi   chất vấn về Đề án 60 - 90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.
-  Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự thi, gồm:
+ Hội đồng thi tuyển.
+ Lãnh đạo đơn vị, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên và công chức, viên chức của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển khác được quyền tham dự và chất vấn người dự thi.
6. Cách xác định người trúng tuyển:
          - Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Giám đốc Sở giao thông vận tải lấy người có số điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm để lấy ý kiến tập thể lãnh đạo. Trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.
          - Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Hội đồng thi tuyển, Sở giao thông vận tải phải tổ chức họp tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan để thống nhất và có văn bản đề nghị Sở Nội vụ công nhận kết quả thi  tuyển.
- Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, nếu không phát hiện có sai phạm trong quá trình tổ chức thi tuyển, Giám đốc Sở giao thông vận tải ban hành quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển.
7. Địa điểm, thời gian đăng ký dự tuyển
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: số 682 QL14 – Tân Phú – Đồng Xoài – Bình Phước. Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 13/03/2019 (Trừ thứ 7, chủ nhật và những ngày lễ theo quy định)
Trên đây là thông báo thi tuyên chức danh Phó Giám đốc Khu Quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh  thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước. Những thông tin liên quan đến tổ chức thi tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://www.binhphuoc.gov.vn/sgtvt
Mọi thắc mắc xin liên hệ về Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước số 682 QL14 – Tân Phú – Đồng Xoài – Bình Phước. Số điện thoại 02713 887 355.
          Trân trọng!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây