Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản TW

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 104/2016 27/06/2018 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 2016
152 NGHỊ QUYẾT 57/2018/QH14 27/06/2018 VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
153 NGHỊ ĐỊNH 87/2018/NĐ-CP 27/06/2018 Điều kiện mới đối với thương nhân kinh doanh khí
154 THÔNG TƯ 06/2018/TT-BTP 27/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP" DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
155 NGHỊ ĐỊNH 88/2018/NĐ-CP 27/06/2018 ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
156 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BKHCN 27/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
157 QUYẾT ĐỊNH 712/QĐ-TTG 25/06/2018 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA "KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI" Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
158 THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT 25/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
159 THÔNG TƯ 06/2018/TT-BNV 25/06/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
160 NGHỊ ĐỊNH 64/2018/NĐ-CP 25/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN
161 THÔNG TƯ 13/2018/TT-BYT 25/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
162 NGHỊ ĐỊNH 72/2018/NĐ-CP 25/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
163 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BCA 13/06/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH
164 THÔNG TƯ 38/2018/TT-BTC 13/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
165 QUYẾT ĐỊNH 798/QĐ-BTTTT 13/06/2018 VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÃ MẠNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
166 THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC 13/06/2018 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
167 THÔNG TƯ 28/2018/TT-BTC 13/06/2018 VỀ HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
168 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BCA 13/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH
169 NGHỊ ĐỊNH 85/2018/NĐ-CP 13/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ TẠI ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
170 THÔNG TƯ 09/2018/TT-NHNN 13/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
171 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BYT 13/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC CHO CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
172 THÔNG TƯ 11/2018/TT-BYT 13/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
173 THÔNG TƯ 36/2018/TT-BTC 06/06/2018 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
174 NGHỊ ĐỊNH 52/2018/NĐ-CP 06/06/2018 VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
175 NGHỊ ĐỊNH 58/2018/NĐ-CP 06/06/2018 Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho cá nhân sản xuất nông nghiệp
176 THÔNG TƯ 01/2018/TT-TANDTC 06/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN DO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
177 NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP 06/06/2018 VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 VÀ ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
178 19/2018/QĐ-TTG 06/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
179 51/2018/NĐ-CP 06/06/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 158/2006/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
180 NGHỊ QUYẾT 27-NQ/TW 06/06/2018 VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
181 CHỈ THỊ 13/CT-TTG 06/06/2018 VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
182 THÔNG TƯ 04/2018/TT-BTP 06/06/2018 VỀ BIỂU MẪU TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
183 NGHỊ ĐỊNH 68/2018/NĐ-CP 24/05/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
184 NGHỊ ĐỊNH 66/2018/NĐ-CP 24/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
185 NGHỊ QUYẾT 19-2018/NQ-CP 24/05/2018 VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
186 THÔNG TƯ 07/2018/TT-BTTTT 24/05/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐẶT HÀNG XUẤT BẢN PHẨM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
187 NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TW 24/05/2018 VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
188 NGHỊ ĐỊNH 62/2018/NĐ-CP 18/05/2018 VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
189 NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP 18/05/2018 VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 VÀ ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN ÂN TỐI CAO BAN HÀNH
190 QUYẾT ĐỊNH 22/2018/QĐ-TTG 18/05/2018 VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
191 QUYẾT ĐỊNH 490/QĐ-TTG 18/05/2018 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018-2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
192 NGHỊ ĐỊNH 63/2018/NĐ-CP 18/05/2018 Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP
193 QUYẾT ĐỊNH 18/2018/QĐ-TTG 18/05/2018 HƯỚNG DẪN CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 100/2015/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
194 THÔNG TƯ 33/2018/TT-BTC 18/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ, GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA; PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NƯỚC NGOÀI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
195 THÔNG TƯ 29/2018/TT-BTC 18/05/2018 HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
196 QUYẾT ĐỊNH 170/QĐ-VKSTC 18/05/2018 VỀ QUY CHẾ TẠM THỜI CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG, KHÁM NGHIỆM TỬ THI, THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA VÀ GIÁM ĐỊNH DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
197 THÔNG TƯ 09/2018/TT-BYT 18/05/2018 VỀ DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
198 THÔNG TƯ 12/2018/TT-BGDĐT 18/05/2018 VỀ QUY CHẾ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
199 KH25.18 04/05/2018 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 của Sở GTVT
200 THÔNG TƯ 37/2018/TT-BTC 02/05/2018 HƯỚNG DẪN VỀ SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 167/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây