Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản TW

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP 24/10/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
52 THÔNG TƯ 138/2018/TT-BQP 24/10/2018 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH
53 THÔNG TƯ 12/2018/TT-BTP 24/10/2018 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
54 NGHỊ ĐỊNH 130/2018/NĐ-CP 24/10/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
55 QUYẾT ĐỊNH 37/2018/QĐ-TTG 24/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ; THỦ TỤC XÉT HỦY BỎ CÔNG NHẬN CHỨC DANH VÀ MIỄN NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
56 THÔNG TƯ 19/2018/TT-BYT 24/10/2018 VỀ DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
57 NGHỊ ĐỊNH 109/2018/NĐ-CP 24/10/2018 VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
58 NGHỊ ĐỊNH 113/2018/NĐ-CP 24/10/2018 VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
59 THÔNG TƯ 85/2018/TT-BTC 24/10/2018 HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
60 QUYẾT ĐỊNH 41/2018/QĐ-TTG 01/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THUẾ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
61 THÔNG TƯ 03/2018/TT-BTNMT 01/10/2018 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
62 THÔNG TƯ 21/2018/TT-BGDĐT 01/10/2018 VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
63 THÔNG TƯ 19/2018/TT-BGDĐT 01/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
64 THÔNG TƯ 20/2018/TT-BGDĐT 01/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
65 CHỈ THỊ 28/CT-TTG 01/10/2018 VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
66 THÔNG TƯ 70/2018/TT-BTC 25/09/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
67 THÔNG TƯ 06/2018/TT-BXD 25/09/2018 VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
68 THÔNG TƯ 07/2018/TT-BXD 25/09/2018 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
69 THÔNG TƯ 22/2018/TT-BYT 25/09/2018 QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC THỰC PHẨM CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI THUỘC DIỆN KÊ KHAI GIÁ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
70 NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 25/09/2018 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
71 NGHỊ ĐỊNH 121/2018/NĐ-CP 25/09/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG
72 QUY ĐỊNH 05-QĐI/TW 25/09/2018 VỀ KẾT NẠP NGƯỜI VI PHẠM CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH VÀO ĐẢNG DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
73 NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP 14/09/2018 VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
74 QUYẾT ĐỊNH 1155/QĐ-BXD 10/09/2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
75 THÔNG TƯ 76/2018/TT-BTC 10/12/2018 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
76 QUYẾT ĐỊNH 1092/QĐ-TTG 10/12/2018 VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
77 THÔNG TƯ 12/2018/TT-BTP 10/12/2018 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
78 CHỈ THỊ 25/CT-TTG NĂM 2018 10/12/2018 VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
79 NGHỊ ĐỊNH 113/2018/NĐ-CP 10/12/2018 VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
80 NGHỊ ĐỊNH 111/2018/NĐ-CP 10/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
81 NGHỊ ĐỊNH 109/2018/NĐ-CP 10/12/2018 Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ
82 NGHỊ QUYẾT 110/NQ-CP 10/12/2018 VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
83 THÔNG TƯ 105/2018/TT-BQP 10/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ DO BỘ QUỐC PHÒNG CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
84 19/2018/TT-BCT 10/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
85 THÔNG TƯ 67/2018/TT-BTC 10/12/2018 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, TRAO ĐỔI VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI SẢN CÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
86 37/2016/TT-NHNN 10/12/2018 QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG QUỐC GIA DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
87 59/2018/TT-BTC 10/12/2018 VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
88 36/2018/QĐ-TTG 10/12/2018 VỀ THỦ TỤC KÝ KẾT, THỰC HIỆN THỎA THUẬN NHÂN DANH CHÍNH PHỦ VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC QUYẾT ĐỊNH KÝ KẾT THỎA THUẬN NHÂN DANH NHÀ NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
89 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BCT 10/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
90 NGHỊ ĐỊNH 99/2018/NĐ-CP 10/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
91 QUYẾT ĐỊNH 4513/QĐ-BCA-V03 10/12/2018 VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ ĐƠN GIẢN HOÁ, CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN
92 QUYẾT ĐỊNH 996/QĐ-TTG 10/12/2018 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030" DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
93 QUY ĐỊNH 04-QĐI/TW 10/12/2018 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
94 QUYẾT ĐỊNH 1016/QĐ-TTG 10/12/2018 VỀ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC NĂM 2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
95 QUYẾT ĐỊNH 986/QĐ-TTG 17/08/2018 VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
96 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BYT 17/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
97 NGHỊ ĐỊNH 104/2018/NĐ-CP 17/08/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI SỬA ĐỔI
98 THÔNG TƯ 04/2018/TT-BLĐTBXH 13/08/2018 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
99 THÔNG TƯ 08/2018/TT-BNV 13/08/2018 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2018 ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH 130-CP VÀ 111-HĐBT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
100 NGHỊ QUYẾT 549/NQ-UBTVQH14 13/08/2018 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây