Tìm kiếm văn bản
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
Văn bản TW (383 văn bản)
NGHỊ ĐỊNH 156/2018/NĐ-CP 05/12/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT LÂM NGHIỆP
CÔNG VĂN 12006/BTC-QLCS 05/12/2018 THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ TÀI SẢN CÔNG DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH 1685/QĐ-LĐTBXH 05/12/2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI VỀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP 05/12/2018 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
CÔNG VĂN 4948/LĐTBXH-TCCB 05/12/2018 VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
Ủy ban nhân dân tỉnh (13 văn bản)
QD1367/UBND 11/05/2018 Quyết định số 1367 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2017
350/UBND-KGVX 06/02/2018 Về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2018
354/UBND-KGVX 06/02/2018 Về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng
57/2017/QĐ-UBND 22/12/2017 Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021
263/BC-UBND 20/11/2017 Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Sở Thông tin và Truyền thông (23 văn bản)
808/STTTT-TTBCXB 31/10/2018 Các văn bản đính kèm Công văn số 808/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.
781/STTTT-TTBCXB 19/10/2018 File đính kèm theo Công văn số 781/STTTT-TTBCXB ngày 19/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông
640/CNTT-STTTT 24/09/2018 Chấm điểm tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh Bình Phước năm 2018
664/STTTT-TTBCXB 13/09/2018 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
633/STTTT-TTBCXB 13/09/2018 Kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách "Gạc ma-Vòng tròn bất tử
659/STTTT-TTBCXB 12/09/2018 Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thay đổi nội dung ghi trong đổi giấy phép xuất bản Bản tin
654/STTTT-BCVT 11/09/2018 Hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì
646/STTTT-BCVT 10/09/2018 Khẩn trương khắc phục tồn tại chỉnh trang, bó cáp thông tin trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
630/STTTT-TTBCXB 05/09/2018 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật báo chí năm 2016
612/STTTT-TTBCXB 04/09/2018 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
588/STTTT-TTBCXB 27/08/2018 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
Ban cam kêt 30/07/2018 Bản cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh năm 2018
58/QĐ-STTTT 06/09/2018 Quyết định thành lập tổ thẩm định các dự án về công nghệ thông tin
632/KH-STTTT 06/09/2018 Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021
631/KH-STTTT 05/09/2018 Kế hoạch nâng cao chỉ số tính minh bạch năm 2018
650/STTTT-VP 11/09/2018 Cập nhật thủ tục hành chính của ngành thông tin và truyền thông lên cổng dịch vụ công của tỉnh
655/STTTT-VP 12/09/2018 Đề nghị công khai thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
637/STTTT-VP 06/09/2018 Nâng cao trách nhiêm người đứng đầu các phòng, Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
608/STTTT-VP 31/08/2018 Nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (148 văn bản)
1306/SLĐTBXH-NCC 17/09/2018 Về việc thực hiện nghị định số 72/2018/NĐ-CP và 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1251/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG Về việc hướng dẫn tổ chức tết trung thu năm 2018
1249/SLĐTBXH-VLATLĐ Về việc hỗ trợ tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động
1194/SLĐTBXH-BTXH Về việc lập danh sách hồ sơ xin cấp xe lăn cho người khuyết tật
1189/SLĐTBXH-VLATLĐ 22/08/2018 Về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại nhật bản
1150/SLĐTBXH-DN 22/08/2018 Về việc mời tham dự Hội nghị về đào tạo trình độ sơ cấp, thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách khác
1144/SLĐTBXH-BTXH 22/08/2018 Về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo
1137/SLĐTBXH-BTXH 22/08/2018 Về việc giải quyết chế độ hỗ trợ mai táng phí cho người cao tuổi từ trần
1136/SLĐTBXH-BTXH 10/08/2018 Về việc góp ý điều chỉnh mẫu phiếu rà soát hộ nghèo định kỳ năm 2018
1110/SLĐTBXH-NCC 10/08/2018 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Giàu Anh
Sở Y tế (662 văn bản)
2435/SYT-NVY 13/12/2018 V/v hoàn thiện hồ sơ bổ sung DMKT trong khám chữa bệnh
2436/SYT-NVY 13/12/2018 V/v xin ý kiến về việc cấp GPHN đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
2437/SYT-NVY 13/12/2018 V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên người
2429/SYT-NVY 11/12/2018 V/v khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoài giờ
2425/SYT-NVD 11/12/2018 V/v xác minh hành nghề Dược bà Nguyễn Thị Yến
Cục Thống kê (5 văn bản)
239/QĐ-TCTK 23/03/2017 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thống kê
138/QĐ-TCTK 25/01/2017 Về ban hành "Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê"
888/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê
886/QĐ-TCTK 30/12/2016 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kke
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Sở Xây dựng (4 văn bản)
01/2018/TT-VPC 23/11/2018 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
1113/QĐ-BXD 08/08/2018 Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.
110/NQ-CP 25/08/2018 NGHỊ QUYẾT 110/NQ-CP NĂM 2018 VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Thanh tra tỉnh (3 văn bản)
47/2018/QĐ-UBND 28/11/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
55/2017/NQ-HĐND 12/12/2017 Nghị quyết quy định mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2049/QĐ-UBND 01/01/2018 Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Sở Giao thông vận tải (5 văn bản)
KHSTT11 26/10/2018 Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe tháng 11 năm 2018
KHSTT9 Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe tháng 08 năm 2018
ANM1009 20/06/2018 Về việc tuyên truyền Luật Anh ninh mạng
BĐ_PL_BP-MT_TpHCM 05/06/2018 Công bố Biểu đồ và đơn vị đăng ký KT tuyến BX Phước Long - BX Miền Tây
SGTVT_HĐVCTT 28/05/2018 Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi phù hiệu, biển hiệu xe ô tô
Bộ GDĐT (1 văn bản)
Thông tư 07/2017/TT-BNV 10/10/2017 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Sở Nội vụ (0 văn bản)
Sở Tài chính (1 văn bản)
DTQĐ 30/11/2018 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019
Sở Giáo dục và Đào tạo (0 văn bản)
Sở Công thương (0 văn bản)
Sở Khoa học và Công nghệ (0 văn bản)
Sở Ngoại vụ (1 văn bản)
33/2007/PL-BTVQH11 24/09/2018 Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế.
Ban dân tộc (1 văn bản)
Quỹ phát triển đất (0 văn bản)
Liên minh Hợp tác xã (1 văn bản)
976/LMHTX-VP 05/09/2018 V/v triển khai Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
Ban quản lý khu kinh tế (0 văn bản)
Ban Tôn giáo (0 văn bản)
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (0 văn bản)
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (0 văn bản)
Sở Tài nguyên và Môi trường (0 văn bản)
Sở Kế hoạch và Đầu tư (0 văn bản)
Sở NNPTNT (0 văn bản)
Khác (0 văn bản)
Sở Tư pháp (5 văn bản)
190/QĐ-STP 03/12/2018 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tư pháp
150/QĐ-STP 24/09/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ xét duyệt Hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
101/QĐ-STP 14/08/2015 Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 14/8/2015, Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
19/2015/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
154/QĐ-STP 27/11/2017 Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 27/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp
Hải quan (0 văn bản)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây