Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 74/QĐ-STP 16/06/2020 V/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Quốc Vương - Chi nhánh Phú Riềng
2 687/QĐ-BNV 16/06/2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ NỘI VỤ VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC (28/8/1945 - 28/8/2015)”
3 60/QĐ-STP 06/05/2020 V/v cấp thẻ cho Công chứng viên Nguyễn Quốc Việt
4 59/QĐ-STP 06/05/2020 V/v thu hồi thẻ của Công chứng viên Nguyễn Quốc Việt
5 58/QĐ-STP 06/05/2020 V/v xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Danh Út
6 56/QĐ-STP 06/05/2020 V/v Xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Trần Thị Lan
7 55/QĐ-STP 04/05/2020 V/v Đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Ngọc Văn Huy
8 54/QĐ-STP 29/04/2020 Quyết định Về việc phân công công chức trực tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận, xử lý đơn thư tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
9 53/QĐ-STP 27/04/2020 V/v Kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
10 52/QĐ-STP 27/04/2020 Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
11 802/QĐ-UBND 17/04/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12 51/QĐ-STP 27/04/2020 Về việc kiện toàn Hôi đồng thi đua khen thưởng Sở Tư pháp
13 39/QĐ-STP 27/03/2020 Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Nguyễn Tấn Thanh An
14 38/QĐ-STP 27/03/2020 Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Tô Ngọc Đệ
15 31/QĐ-STP 18/03/2020 Quyết định Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Sông Bé
16 07 12/03/2020 ban hành quy chế tổ chức xét tuyển viên chức
17 2176 12/03/2020 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tại các Cơ sở, Trung tâm đơn vị trực thuộc Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18 27/QĐ-STP 09/03/2020 Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Vinh & Tình tại Bình Long
19 22/QĐ-STP 18/02/2020 V/v Xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Cao Bảo Châu
20 QH2020 13/01/2020 PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030
21 Quyết định khen thưởng cho các tập thể đã có thành 05/11/2019 Quyết định khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
22 Quyết định 15/10/2019 Quyết định khen thưởng cho các cá nhân là người dân tộc thiểu sô tiêu biểu năm 2019
23 Quyết định về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng, C 14/10/2019 Quyết định về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc
24 169/QĐ-STP 23/12/2019 QĐ V/v ghi tên ông Hoàng Minh Quang vào danh sách người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25 158/QDD-STP 18/12/2019 Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp
26 137/QĐ-STP 20/11/2019 V/v chấm dứt tập sự hành nghề công chứng đối với ông Nguyễn Đoàn Nhị Sơn, ông Phạm Quốc Cường
27 134/QĐ-TP 15/11/2019 V/v chấm dứt tập sự hành nghề công chứng đối với ông Nguyễn Đức Trọng
28 132/QĐ-STP 31/10/2019 V/v Cấp thẻ cho Công chứng viên Trương Nguyễn Minh Thư
29 109/QĐ-STP 15/08/2019 Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo
30 893/QĐ-UBND 27/09/2019 Ban hành quy chế về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31 1567/QĐ-UBND 29/07/2019 Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
32 1569/QĐ-UBND 29/07/2019 Công bố thủ tục hành chính của ngành Giao thông vận tải
33 1570/QĐ-UBND 29/07/2019 Công bố thủ tục hành chính của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh
34 1617/QĐ-UBND 02/08/2019 Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban QLKKT trên địa bàn tỉnh
35 1618/QĐ-UBND 02/08/2019 Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành TN&MT
36 1705/QĐ-UBND 16/08/2019 Công bố 14 thủ tục hành chính bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
37 1695/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định Hủy quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim Tín MDF chuyển đổi hình thức thuê đất
38 23/2019/QĐ-UBND 02/08/2019 Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
39 1613/QĐ-UBND 02/08/2019 Thu hồi, hủy bỏ quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh
40 90/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ của Sở Tư pháp
41 77/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp
42 76/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp
43 75/QĐ-STP 19/06/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp
44 QUYẾT ĐỊNH 678/QĐ-BTC 12/06/2019 VỀ QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
45 QUYẾT ĐỊNH 166/QĐ-BHXH 12/06/2019 VỀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH
46 746/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
47 745/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
48 QUYẾT ĐỊNH 12/2019/QĐ-TTG 18/04/2019 SỬA ĐỔI QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 72/2010/QĐ-TTG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
49 QUYẾT ĐỊNH 537/QĐ-BTP 19/03/2019 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP
50 41/QĐ-STP 05/03/2019 Quyết định phê duyệt danh sách nâng bậc lương TTH năm 2019 cho công chức, viên chức của Sở Tư pháp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây