Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 NGHỊ ĐỊNH 34/2019/NĐ-CP 12/06/2019 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
2 NGHỊ ĐỊNH 26/2019/NĐ-CP 12/06/2019 HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN
3 NGHỊ ĐỊNH 31/2019/NĐ-CP 12/06/2019 HƯỚNG DẪN LUẬT TỐ CÁO
4 NGHỊ ĐỊNH 28/2019/NĐ-CP 12/06/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
5 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 26/04/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
6 NGHỊ ĐỊNH 23/2019/NĐ-CP 18/04/2019 VỀ HOẠT ĐỘNG TRIỂN LÃM
7 NGHỊ ĐỊNH 29/2019/NĐ-CP 02/04/2019 HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 54 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
8 NGHỊ ĐỊNH 27/2019/NĐ-CP 19/03/2019 HƯỚNG DẪN LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
9 NGHỊ ĐỊNH 24/2019/NĐ-CP 19/03/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 19/2011/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NUÔI CON NUÔI
10 NGHỊ ĐỊNH 10/2019/NĐ-CP 19/03/2019 VỀ THỰC HIỆN QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
11 NGHỊ ĐỊNH 13/2019/NĐ-CP 19/03/2019 VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
12 NGHỊ ĐỊNH 14/2019/NĐ-CP 19/03/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
13 NGHỊ ĐỊNH 20/2019/NĐ-CP 19/03/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 140/2016/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
14 NGHỊ ĐỊNH 22/2019/NĐ-CP 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
15 NGHỊ ĐỊNH 163/2018/NĐ-CP 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
16 NGHỊ ĐỊNH 05/2019/NĐ-CP 15/02/2019 VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
17 NGHỊ ĐỊNH 02/2019/NĐ-CP 15/02/2019 Huấn luyện và diễn tập về phòng thủ dân sự tại địa phương
18 NGHỊ ĐỊNH 08/2019/NĐ-CP 15/02/2019 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
19 NGHỊ ĐỊNH 11/2019/NĐ-CP 15/02/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
20 NGHỊ ĐỊNH 04/2019/NĐ-CP 28/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
21 NGHỊ ĐỊNH 169/2018/NĐ-CP 21/01/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
22 NGHỊ ĐỊNH 165/2018/NĐ-CP 15/01/2019 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
23 NGHỊ ĐỊNH 139/2018/NĐ-CP 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
24 NGHỊ ĐỊNH 149/2018/NĐ-CP 14/01/2019 HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
25 NGHỊ ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP 25/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
26 NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP 19/12/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
27 NGHỊ ĐỊNH 156/2018/NĐ-CP 05/12/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT LÂM NGHIỆP
28 NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP 05/12/2018 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
29 NGHỊ ĐỊNH 158/2018/NĐ-CP 30/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
30 NGHỊ ĐỊNH 137/2018/NĐ-CP 23/11/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 123/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ
31 NGHỊ ĐỊNH 151/2018/NĐ-CP 23/11/2018 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
32 NGHỊ ĐỊNH 153/2018/NĐ-CP 23/11/2018 VỀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM ĐẾN 29 NĂM 6 THÁNG
33 NGHỊ ĐỊNH 149/2018/NĐ-CP 23/11/2018 HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
34 NGHỊ ĐỊNH 127/2018/NĐ-CP 23/11/2018 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC
35 NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP 07/11/2018 HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
36 NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP 07/11/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
37 NGHỊ ĐỊNH 117/2018/NĐ-CP 07/11/2018 VỀ GIỮ BÍ MẬT, CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
38 NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 07/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
39 NGHỊ ĐỊNH 116/2018/NĐ-CP 26/10/2018 VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
40 NGHỊ ĐỊNH 143/2018/NĐ-CP 24/10/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
41 NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP 24/10/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
42 NGHỊ ĐỊNH 130/2018/NĐ-CP 24/10/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
43 NGHỊ ĐỊNH 109/2018/NĐ-CP 24/10/2018 VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
44 NGHỊ ĐỊNH 113/2018/NĐ-CP 24/10/2018 VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
45 NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 25/09/2018 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
46 NGHỊ ĐỊNH 121/2018/NĐ-CP 25/09/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG
47 NGHỊ ĐỊNH 113/2018/NĐ-CP 19/11/2019 VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
48 NGHỊ ĐỊNH 111/2018/NĐ-CP 19/11/2019 QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
49 NGHỊ ĐỊNH 109/2018/NĐ-CP 19/11/2019 Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ
50 NGHỊ ĐỊNH 99/2018/NĐ-CP 19/11/2019 QUY ĐỊNH VỀ MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây