Quy hoạch tổng thể

Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu chức năng hỗn hợp thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh

Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu chức năng hỗn hợp thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh

 •   11/10/2019 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu chức năng hỗn hợp (Dịch vụ - Thương mại - Dân cư) thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040

Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040

 •   11/10/2019 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040.
Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ Bù Gia Mập

Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ Bù Gia Mập

 •   08/10/2019 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ Bù Gia Mập.
Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ các Quyết định liên quan đến Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do UBND tỉnh ban hành

Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ các Quyết định liên quan đến Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do UBND tỉnh ban hành

 •   08/10/2019 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ các Quyết định liên quan đến Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do UBND tỉnh ban hành.
Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

 •   03/10/2019 03:11:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 8/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

 •   03/10/2019 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

 •   03/10/2019 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 •   03/10/2019 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

 •   03/10/2019 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

 •   03/10/2019 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 444/QD--UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

 •   03/10/2019 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP)- Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 444/QD-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài

Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài

 •   03/10/2019 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài

Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài

 •   03/10/2019 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 24/7/2019 UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài.
Phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước

Phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước

 •   28/07/2014 08:46:30 AM
 •   Đã xem: 3983
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1426 phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước

Phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước

 •   28/07/2014 08:45:21 AM
 •   Đã xem: 1721
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1426 phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước.
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Chơn Thành thời kỳ đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Chơn Thành thời kỳ đến năm 2020

 •   11/05/2013 10:50:19 AM
 •   Đã xem: 4496
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/3/2008 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Chơn Thành thời kỳ đến năm 2020 với các mục tiêu và những định hướng như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2020.

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2020.

 •   11/05/2013 10:48:35 AM
 •   Đã xem: 2595
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/02/2007 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với các mục tiêu, định hướng như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

 •   11/05/2013 10:46:55 AM
 •   Đã xem: 2153
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/10/2006 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với các mục tiêu và những định hướng như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Long

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Long

 •   11/05/2013 10:45:53 AM
 •   Đã xem: 1972
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/01/2008 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND phê duyệtQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước thời kỳ đến năm 2020 với các mục tiêu và định hướng phát triển chủ yếu như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây