Quy hoạch ngành - lĩnh vực

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phước Long

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phước Long

 •   10/07/2020 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phước Long.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng

 •   09/07/2020 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng.
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) và quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) và quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch

 •   09/07/2020 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 08/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục ộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) và quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch.
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

 •   08/07/2020 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

 •   07/07/2020 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố

Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố

 •   11/06/2020 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 1198
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố.
Sửa đổi, bổ sung quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Sửa đổi, bổ sung quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

 •   11/06/2020 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

 •   11/06/2020 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 804
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

 •   11/06/2020 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025

 •   11/06/2020 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 4/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.
Phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2020-2022 tỉnh Bình Phước

Phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2020-2022 tỉnh Bình Phước

 •   11/06/2020 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2020-2022 tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt danh sách sản phẩm, nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2020

Phê duyệt danh sách sản phẩm, nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2020

 •   11/06/2020 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Phê duyệt danh sách sản phẩm, nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2020.
Phê duyệt đề cương kỷ thuật, dự toán kinh phí xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Phê duyệt đề cương kỷ thuật, dự toán kinh phí xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

 •   03/03/2020 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 1691
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 28/2/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đề cương kỷ thuật, dự toán kinh phí xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường trục chính Khu trung tâm hành chính huyện Phú Riềng

Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường trục chính Khu trung tâm hành chính huyện Phú Riềng

 •   03/03/2020 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 1320
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 28/2/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường trục chính Khu trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Đồng Phú

Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Đồng Phú

 •   15/01/2020 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Đồng Phú.
Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án đường kết nối các khu công nghiệp phía tây Nam thành phố Đồng Xoài

Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án đường kết nối các khu công nghiệp phía tây Nam thành phố Đồng Xoài

 •   02/01/2020 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 1196
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án đường kết nối các khu công nghiệp phía tây Nam thành phố Đồng Xoài.
Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập

Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập

 •   02/01/2020 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Bù Đốp

Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Bù Đốp

 •   02/01/2020 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 783
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Bù Đốp.
Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Sơn Lợi, huyện Bù Đăng

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Sơn Lợi, huyện Bù Đăng

 •   02/01/2020 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 890
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Sơn Lợi, huyện Bù Đăng.

Các tin khác

1420687341877 banner 03 tiepdoanhnghiep 2
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây