Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017

Thứ năm - 12/10/2017 16:37 484 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 7/2017 và ước tháng 8/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

 I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt

Tính đến ngày 15/8/2017, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa là 33.613 ha (đạt 98,31% so với kế hoạch). Trong đó: Nhóm cây lúa 9.172 ha, tăng 2,81% (251 ha) so với cùng kỳ năm trước; bắp 3.947 ha, giảm 7,37%  (- 314 ha); khoai lang 535 ha, giảm 0,93% (-5 ha); khoai mỳ 14.720ha, giảm 4,04% (-620 ha); mía 203 ha, giảm 16,12% (-39 ha); rau các loại 3.150 ha, tăng 29,36% (+715 ha); đậu các loại  387 ha, giảm 19,88% (- 96 ha)...

Đối với cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, ngày càng phát triển và đầu tư mở rộng diện tích cũng như thâm canh đi vào chiều sâu, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng tăng đem lại hiệu quả cao và lâu dài cho người sản xuất.

b. Chăn nuôi

Số lượng gia súc, gia cầm ước đến tháng 8/2017 gồm có: Đàn trâu: 11.884 con, giảm 9,7%; Đàn bò: 31.203 con, tăng 14,41%; Đàn heo: 349.927 con heo, tăng 24,31%; Đàn gia cầm: 5.106 ngàn con (trong đó đàn gà 4.920 ngàn con, tăng 30,23%).

 Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2017

 

1.2. Lâm nghiệp

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên tryền, phổ biến pháp luật về rừng, tăng cường công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, trong thời gian qua không để xảy ra phá rừng trên địa bàn tỉnh.

Về khai thác, tính đến ngày 15/8/2017 đã khai thác được 10.150m3 gỗ, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán; sản lượng củi khai thác được 8.270 ster củi tận thu.

1.3. Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng 8/2017 ước đạt 491 tấn, tăng 8,87%. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 36 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 453 tấn (tăng 9,42%). Cộng dồn 8 tháng sản lượng thủy sản 3.946 (tăng 1,99% so với cùng kỳ).

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2017 ước đạt 103,59% so với tháng trước và 112,81% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng 8/2017: Đá xây dựng ước đạt 58.074,2m3, tăng 7,09% so với tháng trước, giảm 3,97% so cùng kỳ năm trước; hạt điều nhân 6.093,2 tấn, tăng 8,10%, tăng 13,59%; tinh bột sắn, bột dong riềng 6.381,4 tấn, tăng 1,84% so với tháng trước, tăng 9,90%; Clinke 179.139 tấn, tăng 3,89%, tăng 0,36%; Xi măng 105.000 tấn, tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 17,85%; Điện sản xuất 171,9 triệu Kwh, tăng 3,68% và tăng 7,53%....

 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 năm 2017

 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 8/2017

 

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ

3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Trong tháng 8/2017 tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 3.175,1 tỷ đồng, tăng 1,97% so với tháng trước và tăng 18,42% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 24.511,9 tỷ đồng, tăng 15,30% so với cùng kỳ năm trước.

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8/2017

 

3.2. Giao thông vận tải

a. Vận tải hành khách         

Vận tải hành khách trong tháng 8/2017 ước thực hiện 942,8 ngàn HK và 117.022,1 ngàn HK.km, so với tháng trước giảm 0,09% về vận chuyển và giảm 0,04% về luân chuyển. Cộng dồn 8 tháng, sản lượng vận tải hành khách thực hiện được 7.451 ngàn HK và 925.321,2 ngàn HK.km, tăng 5,11% về vận chuyển và tăng 4,59% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. 

 Kết quả hoạt động vận tải hành khách của địa phương tháng 8/2017

 

b. Vận tải hàng hoá

Vận tải hàng hoá tháng 8/2017 ước thực hiện được 230,2 ngàn tấn và 15.772,3 ngàn T.km, so với tháng trước giảm 0,26% về vận chuyển và giảm 0,25% về luân chuyển. Cộng dồn 8 tháng, sản lượng vận tải hàng hóa ước thực hiện được 1.817,3 ngàn tấn và 124.690,3 ngàn T.km, tăng 5,53% về vận chuyển và tăng 5,59% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.

Về doanh thu vận tải hàng hoá tháng 8/2017 ước thực hiện 51,113 tỷ đồng, giảm 0,25% so với tháng trước và tăng 4,96% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8/2017 ước đạt 1,221 tỷ đồng.

 Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa của địa phương tháng 8/2017

 

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2017 tăng 0,82% so với tháng trước, tăng 2,88% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,27% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 8 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 4,17%.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 8/2017 giảm 0,5% so với tháng trước; tăng 3,65% so với tháng 12/2016 và  giảm 4,09% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 8/2017 giảm 0,23% so với tháng trước; tăng 1,46% so với tháng 12/2016 và tăng 1,54% so với cùng kỳ năm 2016.

 Chỉ số giá tiêu dùng, USD và chỉ số giá vàng tháng 8/2017

 

2. Đầu tư, xây dựng

Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2017 ước 125 tỷ đồng. (Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 96,5 tỷ đồng, chiếm 77,20%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 28,5 tỷ đồng, chiếm 22,80%).

Về thu hút FDI: Trong tháng 8/2017 đã cấp phép cho 01 dự án đến từ Samoa với số vốn đăng ký là 7 triệu USD. Cộng dồn 8 tháng năm 2017, đã cấp phép cho 08 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 21,8 triệu USD.

 Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2017

 Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 8/2017

 Vốn đăng ký và vốn bổ sung của các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 8/2017

 

3. Tài chính

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8/2017 ước thực hiện được 380 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm thu được 3.343,3 tỷ đồng, đạt 64,29% so với dự toán năm; Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8/2017 ước thực hiện 568,1 tỷ đồng.  Lũy kế 8 tháng đầu năm chi 4.110,3 tỷ đồng, đạt 48,58% so với dự toán năm.

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8/2017

 Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương tháng 8/2017

 

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC

1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư

1.1. Công tác lao động - việc làm

Trong tháng 8/2017, toàn tỉnh tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.287 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 976 lao động; hỗ trợ học nghề cho 24 lao động thất nghiệp; tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm thu hút 18 doanh nghiệp (có nhu cầu tuyển dụng 2.200 lao động) và 260 lao động tham gia.

1.2. Đời sống dân cư

Trong tháng 8 có 575 hộ thiếu đói, tương ứng với 2.097 nhân khẩu thiếu đói. Để khắc phục tình trạng thiếu đói các cấp, các ngành các tổ chức của địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 31.455 kg gạo.

2. Công tác an sinh xã hội

2.1Công tác bảo trợ xã hội

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 02 đối tượng, quản lý nuôi dưỡng tập trung 52 đối tượng (17 người già, 12 trẻ mồ côi, 22 người tâm thần, người khuyết tật và 01 đối tượng lang thang, ăn xin tạm gửi), đón tiếp 12 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 38.477.000 đồng.

2.2. Thực hiện chính sách với người có công

Giải quyết 21 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 25 hồ sơ mai táng phí, 07 hồ sơ chất độc hóa học, 03 hồ sơ tuất, 02 hồ sơ vợ liệt sỹ tái giá, 01 hồ sơ Bà mẹ VNAH, di chuyển 03 hồ sơ người có công đi ngoài tỉnh, 06 hồ sơ di chuyển mộ liệt sỹ đi ngoài tỉnh, tiếp nhận 02 hài cốt liệt sỹ vào an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

3. Giáo dục, đào tạo

Hướng dẫn công tác vận động trẻ 6 tuổi vào lớp 1; trẻ bỏ học ra lớp; trẻ 5 tuổi thuộc các địa bàn không có trường mầm non vào học dự thính lớp 1 để làm quen Tiếng Việt. Hướng dẫn công tác tập trung học sinh tựu trường; Kiểm tra tình hình chuẩn bị cho năm học mới, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, về cơ sở vật chất, huy động học sinh ra lớp, các hoạt động khác,...

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4.1. Tình hình dịch bệnh

Sốt rétTổng số mắc sốt rét 37 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.

Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 395 ca. Tử vong 00.

Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 167 ca. Tử vong 00 ca.

Tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 110 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng.

An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 73 ca. Tử vong 00.

Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào.

Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 00, thuỷ đậu: 0.

4.2. Hoạt động khám chữa bệnh: (số liệu ghi nhận từ các bệnh viện)

Tổng số Bn vào viện là 10.101 người; tổng số Bn ra viện là 9.166 người; tổng số Bn chuyển tuyến 704; tổng số Bn trốn viện 100; tổng số Bn tử vong 13; tổng số Bn còn lại 1.782; tổng số Bn ngoại trú 2.068; tổng số Bn tai nạn giao thông 656; tổng số Bn tử vong do TNGT 01; tổng số ca phẫu thuật 1.082.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác tuyên truyền: Trong tháng 8/2017 đã thực hiện được 2.429m băng rôn, 2.262m2 panô, 1.515mbanner, treo 3.345 lượt cờ các loại, trang trí 02 cụm panô tam giác và 08 cụm panô tại Quảng trường 23/3; 560 giờ trên hệ thống đèn điện tử, tuyên truyền 132 giờ bằng xe lưu động.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộcCác di tích đón tiếp 91 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 6.631 lượt người (trong đó di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 61 đoàn, với 3.131 lượt khách). 

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tỉnh tổ chức được 07 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 3.750 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 15 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 4.500 lượt người xem.

Hoạt động chiếu bóngTổ chức thực hiện cấp phát cho hệ thống nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh 400 đĩa phim tài liệu tuyên truyền. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 32 xuất chiếu với khoảng 450 người đến xem.

Hoạt động thư viện: : Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 17.653 lượt bạn đọc (trong đó 502 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, 173 lượt bạn đọc truy cập internet, 16.355 lượt bạn đọc truy cập website và phục vụ sách, báo ngoài Thư viện 623 lượt bạn đọc), luân chuyển 6.889 lượt sách, báo, tạp chí; cấp mới 34 thẻ bạn đọc thư viện.

Thể dục thể thaoTrong tháng, các đội tuyển của tỉnh tham gia 11 giải thể thao cụm, khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 09 HCV, 08 HCB, 16 HCĐ, 03 kiện tướng, 15cấp I.

Hoạt động du lịch: Phối hợp khảo sát về địa điểm đầu tư du lịch tại Hồ Suối Giai và Đập Bà Mụ (huyện Đồng Phú). Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 21.452lượt khách; doanh thu đạt 20,18 tỷ đồng.

6. Tai nạn giao thông

Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 20 người bị thương, làm thiệt hại 30 phương tiện giao thông; Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 7.425 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.638 phương tiện, tước 535 GPLX, cảnh cáo 74 trường hợp, xử lý hành chính 5.012 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 4,6 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ 511 trường hợp, không có giấy phép lái xe 955 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 1.062 trường hợp và không đi đúng làn đường quy định 561 trường hợp.

7. Thiệt hại do thiên tai

Tháng 8/ 2017 vào các ngày 11, 13 và ngày 17/8 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to kèm gió lốc xoáy gây thiệt hại về cây trồng là 253,16 ha diện tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng; thiệt hại về người 02 người bị thương nhẹ; thiệt hại về nhà cửa và vật kiến trúc: số nhà bị sập, bị cuốn trôi 03 nhà; số nhà bị sạt lở, tốc mái 62 nhà; tường rào bị sập 150 m2; số lợn bị chết 25 con; gia sức, gia cầm khác bị thiệt hại 80 con. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng đã phát hiện 22 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 10 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 187 triệu đồng. Các vụ vi phạm môi trường chủ yếu là các hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, không xây dựng đề án bảo vệ môi trường, thực hiện không đủ các nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường…

Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Tiến độ gieo trồng vụ Mùa giảm so với cùng kỳ; giải ngân vốn XDCB còn chậm; tình hình tai nạn giao thông còn ở mức cao.

Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 8/2017.

Cục Thống kê Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây