Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017

Thứ năm - 12/10/2017 16:45 506 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 6/2017 và ước tháng 7/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

   I. Tăng trưởng kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt

Tiến độ gieo trồng vụ mùa 2017: Do mùa mưa đến sớm, nhiều và liên tục nên đảm bảo được nguồn nước tưới, góp phần tăng diện tích gieo trồng của tỉnh. Tính đến ngày 15/7/2017, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa là 25.662 ha (đạt 74,17% so với kế hoạch) và tăng 16,76% so cùng kỳ năm trước.

b. Chăn nuôi

Số lượng gia súc, gia cầm ước đến tháng 7/2017 gồm có: Đàn trâu: 11.884 con, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò: 31.203 con, tăng 14,41% so với cùng kỳ năm trước; Đàn heo: 281.359 con heo, giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian qua giá thịt heo hơi giảm mạnh, dẫn đến tình trạng người chăn nuôi bị thua lỗ, ảnh hưởng lớn đến việc tái đàn, tăng đàn; Đàn gia cầm: 3.959 ngàn con (trong đó đàn gà 3.780 ngàn con, tăng 0,05%).

 Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ mùa tính đến thời điểm 15/7/2017

 

1.2. Lâm nghiệp

Về khai thác, trong tháng 7/2017 đã khai thác được 1.676m3 gỗ, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán; sản lượng củi khai thác trong tháng được 490 ster củi tận thu. Cộng dồn 7 tháng đã khai thác được 10.056mgỗ và 2.935 ster củi tận thu.

1.3. Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng 7/2017 ước đạt 486,57 tấn, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 33,33 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 453,33 tấn (tăng 9,50%). Cộng dồn 7 tháng sản lượng thủy sản 3.457,5 (tăng 1,08% so với cùng kỳ). Trong đó, sản lượng khai thác 221,5 tấn (tăng 1,37%); sản lượng thủy sản nuôi trồng 3.224 tấn (tăng 1,03%).

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2017 ước đạt 108,18% so với tháng trước và 111,94% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 8,18% so với tháng trước và tăng 11,94% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng 7/2017: Đá xây dựng ước đạt 55.144,9m3, tăng 3,07%; hạt điều nhân 5.808,8 tấn, tăng 8,1%; Clinke 180.139 tấn, tăng 10,90%; Xi măng 160.000 tấn, tăng 1,38%; Điện sản xuất 175 triệu Kwh, tăng 1,18%; Điện thương phẩm 65 triệu Kwh, tăng 4,84%.

 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 năm 2017

 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 7/2017

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ

3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Tháng 7/2017 tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 3.128,4 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 16,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước 129,5 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 16,98% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế cá thể ước 2.125,4 tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 17,60%; Kinh tế tư nhân 871 tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 12,76%; Kinh tế tập thể ước 2,2 tỷ đồng, tăng 2,4% và tăng 6,62% so với cùng kỳ năm trước; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 0,3 tỷ đồng tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước.

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 7/2017

 

3.2. Giao thông vận tải 

a. Vận tải hành khách         

Vận tải hành khách trong tháng 7/2017 ước thực hiện 944,1 ngàn HK và 117.148,1 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,61% về vận chuyển và tăng 0,49% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,73% về vận chuyển và tăng 4,09% về luân chuyển.

Doanh thu vận tải hành khách tháng 7/2017 ước thực hiện 79,099 tỷ đồng, tăng 0,52% so với tháng trước, tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước.

 Kết quả hoạt động vận tải hành khách địa phương tháng 7/2017

 

b. Vận tải hàng hoá

Vận tải hàng hoá tháng 7/2017 ước thực hiện được 231 ngàn tấn và 15.821,7 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,63% về vận chuyển và tăng 0,55% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 8,01% về vận chuyển và tăng 7,97% về luân chuyển.

Về doanh thu vận tải hàng hoá tháng 7/2017 ước thực hiện 51,368 tỷ đồng, tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7/2017 ước đạt 1,206 tỷ đồng, tăng 0,17% so với tháng 6/2017.

 Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa địa phương tháng 7/2017

 

4. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 đạt 99,83%, giảm 0,17% so với tháng trước. Có 03 nhóm có chỉ số giá tăng là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,03%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,20%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,22%. Có 01 nhóm có chỉ số giá giảm là: nhóm giao thông giảm 2,15%.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 7/2017 tăng 0,50% so với tháng trước; tăng 4,17% so với tháng 12/2016 và  giảm 2,43% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 7/2017 tăng 0,23% so với tháng trước; tăng 1,69% so với tháng 12/2016 và tăng 1,78% so với cùng kỳ năm 2016.

 Chỉ số giá tiêu dùng, USD và chỉ số giá vàng tháng 7/2017

 

5. Đầu tư, xây dựng

Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2017 ước 125 tỷ đồng. (Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 96,5 tỷ đồng, chiếm 77,20%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 28,5 tỷ đồng, chiếm 22,80%).

Về thu hút FDI: Trong tháng 7/2017 đã cấp phép cho 01 dự án đến từ Thái Lan với số vốn đăng ký là 3 triệu USD. Cộng dồn 7 tháng năm 2017, đã cấp phép cho 07 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 14,8 triệu USD, trong đó có 03 dự án đầu tư đến từ Trung Quốc với tổng số vốn 9,9 triệu USD.

 Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2017

 Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 7/2017

 Vốn đăng ký và vốn bổ sung của các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 7/2017

 

6. Tài chính

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2017 ước thực hiện được 358,2 tỷ đồng. Trong đó: Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh là 73,5 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 49,3 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất là 32,2 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm thu được 2.836,2 tỷ đồng, đạt 54,54% so với dự toán năm.

- Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7/2017 ước thực hiện 574 tỷ đồng. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 125 tỷ đồng; chi thường xuyên 445,4 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm chi 3.554,5 tỷ đồng, đạt 42,01% so với dự toán năm.

 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2017

 Chi ngân sách nhà nước địa phương tháng 7/2017

 

II. Các vấn đề xã hội

1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư

1.1. Công tác lao động - việc làm

Trong tháng 7/2017, toàn tỉnh tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.114 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 955 lao động; hỗ trợ học nghề cho 10 lao động thất nghiệp.

1.2. Đời sống dân cư

Nhìn chung đời sống dân cư tháng 7/2017 vẫn ổn định, đời sống tinh thần, vật chất có chiều hướng cải thiện hơn so với năm trước do sản xuất tăng, giá cả ổn định, bên cạnh đó nhà nước thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích sản xuất; người dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng.

2. Công tác an sinh xã hội

2.1Công tác bảo trợ xã hội

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 02 đối tượng, quản lý nuôi dưỡng tập trung 52 đối tượng (16 người già, 12 trẻ mồ côi, 23 người tâm thần, người khuyết tật và 01 đối tượng lang thang, ăn xin tạm gửi), đón tiếp 11 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 68.204.000 đồng và nhiều hoạt động ỹ nghĩa khác.

2.2. Thực hiện chính sách với người có công

Giải quyết 2.188 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 104 hồ sơ mai táng phí, 04 hồ sơ theo Quyết định 62/2015/QĐ-TTg, 03 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ đi ngoài tỉnh, 01 hồ sơ chất độc hóa học, 01 hồ sơ vợ liệt sỹ tái giá, 01 hồ sơ đối với người hưởng chính sách như thương binh, 01 hồ sơ Bà mẹ VNAH; giải quyết trợ cấp ưu đãi học sinh sinh viên cho 159 em với tổng kinh phí là 829.957.000 đồng.

3. Giáo dục, đào tạo

Thành lập Hội đồng phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10, chỉ đạo xét tuyển, thực hiện xét duyệt trúng tuyển đối với các trường thi tuyển sinh; hoàn thành công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, kết quả có 8.716 thí sinh dự thi (gồm 7.974 học sinh THPT và 742 thí sinh các Trung tâm GDTX). Có 8.544 thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 98,03% (trong đó học sinh THPT đỗ tốt nghiệp là 7.924/7.974 học sinh, đạt 99,37%, thí sinh các Trung tâm GDTX đỗ tốt nghiệp 620/742 học sinh đạt tỷ lệ 83,56%).

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4.1. Tình hình dịch bệnh:

Sốt rétTổng số mắc sốt rét 38 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.

Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 232 ca. Tử vong 00.

Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 109 ca. Tử vong 00 ca.

Tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 130 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng.

An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 121 ca. Tử vong 00.

Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào.

Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 00, thuỷ đậu: 0.

4.2. Hoạt động khám chữa bệnh: (số liệu ghi nhận từ các bệnh viện)

            Tổng số Bn vào viện là 11.278 người; tổng số Bn ra viện là 10.406 người; tổng số Bn chuyển tuyến 787; tổng số Bn trốn viện 95; tổng số Bn tử vong 16; tổng số Bn còn lại 1.592; tổng số Bn ngoại trú 3.616; tổng số Bn tai nạn giao thông 781; tổng số Bn tử vong do TNGT 00; tổng số ca phẫu thuật 1.251.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác tuyên truyền: Kết quả trong tháng 7/2017 đã thực hiện được 1.000m băng rôn, 1.300m2 panô, 1.150mbanner, treo 1.300 lượt cờ các loại, phát hành 12 đĩa CD hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở, 450 giờ trên hệ thống đèn điện tử, tuyên truyền 125 giờ bằng xe lưu động.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộcTiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Di sản văn hóa Bình Phước”, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Các di tích đón tiếp 94 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 6.733 lượt người (trong đó di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 44 đoàn, với 1.733 lượt khách). 

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tỉnh tổ chức được 02 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 350 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 17 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 3.600 lượt người xem.

Hoạt động chiếu bóngTriển khai 06 đội chiếu bóng lưu động với 100 buổi chiếu, thu hút khoảng 8.000 lượt người xem. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 32 xuất chiếu với khoảng 405 người đến xem.

Hoạt động thư viện: : Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 11.802 lượt bạn đọc (trong đó 706 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, 238 lượt bạn đọc truy cập internet, 10.763 lượt bạn đọc truy cập website và phục vụ sách, báo ngoài Thư viện 95 lượt bạn đọc), luân chuyển 7.345 lượt sách, báo, tạp chí; cấp mới 137 thẻ bạn đọc thư viện. Tổ chức Hội thi kể chuyện sách hè năm 2017.

Thể dục thể thaoTrong tháng, các đội tuyển của tỉnh tham gia 04 giải thể thao cụm, khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 03 HCV, 03 HCB, 02 HCĐ, 02 cấp I. Ngoài ra, đã hỗ trợ 24 lượt trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải thể thao, hội thao của các ngành, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động du lịch: Phối hợp Trung tâm xúc tiến, Đầu tư Thương mại và Du lịch về việc trao đổi thông tin, dữ liệu du lịch năm 2017. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 19.862 lượt khách; doanh thu đạt 18,98 tỷ đồng.

6. Tai nạn giao thông

Trong tháng 7/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 20 người bị thương, làm thiệt hại 31 phương tiện giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 6.947 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.412 phương tiện, tước 434 GPLX, cảnh cáo 92 trường hợp, xử lý hành chính 4.341 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 4 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ 562 trường hợp, không có giấy phép lái xe 807 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 933 trường hợp và không đi đúng làn đường quy định 318 trường hợp.

7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 761 triệu đồng. Đã phát hiện 15 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 09 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 89 triệu đồng. Các vụ vi phạm môi trường chủ yếu là các hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, không xây dựng đề án bảo vệ môi trường, thực hiện không đủ các nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường…

Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa tăng so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: giải ngân vốn XDCB còn chậm; tình hình tai nạn giao thông còn ở mức cao.

Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 7/2017.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây