Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017

Thứ tư - 20/12/2017 15:34 526 0

Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017

Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 10/2017 và ước tháng 11/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
1.1. Nông nghiệp
a. Trồng trọt
- Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân 2017 - 2018: Tính đến ngày 15/11/2017 toàn tỉnh ước thực hiện được 2.608 ha, tăng 0,66% (+17 ha) so với cùng kỳ năm trước.
- Cây lâu năm: Toàn tỉnh hiện có 412.576 ha cây lâu năm tăng 0,68% (+ 2.787 ha) so với cùng kỳ năm trước
b. Chăn nuôi
Số lượng gia súc, gia cầm ước đến tháng 11/2017 gồm có:
Đàn trâu: 12.544 con, tăng 0,42% so với cùng kỳ năm trước; Đàn bò: 35.845 con, tăng 7,09% so với cùng kỳ năm trước; Đàn heo: 353.971 con heo, tăng 10,04% so với cùng kỳ năm trước, đàn heo tăng chủ yếu ở khối doanh nghiệp, trang trại; Đàn gia cầm: 4.891 ngàn con (trong đó đàn gà 4.703 ngàn con, tăng 1,93%).
1.2. Lâm nghiệp
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên tryền, phổ biến pháp luật về rừng, tăng cường công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, trong thời gian qua không để xảy ra phá rừng trên địa bàn tỉnh.
Về khai thác, tính đến ngày 15/11/2017 đã khai thác được 64.314m3 gỗ, chủ yếu Công ty Hải Vương khai thác 250 ha rừng trồng keo, bạch đàn đến tuổi khai thác; sản lượng củi khai thác được 12.012 ster củi tận thu.
1.3. Thủy sản
Sản lượng thủy sản tháng 11/2017 ước đạt 717 tấn (tăng 1,56% so với cùng kỳ năm trước).Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 40 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 677 tấn (tăng 1,35%).
2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11/2017 ước đạt 103,97% so với tháng trước và 110,28% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 3,97% so với tháng trước và tăng 10,28% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng năm 2017, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 9,83% so với 11 tháng năm 2016.
Một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng 11/2017: Đá xây dựng ước đạt 64.840,6m3, tăng 4,18% so với tháng trước, tăng 5,50% so cùng kỳ năm trước; hạt điều nhân 6.532,3 tấn, tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 4,14%; Tinh bột sắn, bột dong riềng 8.735,3 tấn, tăng 2,34% so với tháng trước, tăng 2,62%; Ván ép to gỗ và các vật liệu tương tự 16.235,6m3, tăng 6,56% so với tháng trước, tăng 6,76%; Clinke 180.125,6 tấn, không tăng so với tháng trước, tăng 5,86%; Xi măng 95.350 tấn, tăng 1,06% so với tháng trước, tăng 10,07%....
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng
Tháng 11/2017 tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 3.368,1 tỷ đồng, tăng 2,72% so với tháng trước và tăng 17,14% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 34.374,6 tỷ đồng, tăng 16,02% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 34.374,6 tỷ đồng, tăng 16,02% so với cùng kỳ năm trước
3.2. Giao thông vận tải
a. Vận tải hành khách         
Vận tải hành khách trong tháng 11/2017 ước thực hiện 955,5 ngàn HK và 118.269,1 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,31% về vận chuyển và tăng 0,29% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,29% về vận chuyển và tăng 5,76% về luân chuyển.
Cộng dồn 11 tháng, sản lượng vận tải hành khách thực hiện được 11.126,8 ngàn HK và 1.354.055,2 ngàn HK.km, tăng 4,40% về vận chuyển và tăng 5,06% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. 
b. Vận tải hàng hoá
Vận tải hàng hoá tháng 11/2017 ước thực hiện được 233,7 ngàn tấn và 15.859,4 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,98% về vận chuyển và tăng 0,78% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,47% về vận chuyển và tăng 4,77% về luân chuyển.
Cộng dồn 11 tháng, sản lượng vận tải hàng hóa ước thực hiện được 2.205,4 ngàn tấn và 170.448,2 ngàn T.km, tăng 3,90% về vận chuyển và tăng 5,64% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.
II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 
1. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2017 tăng 0,08% so với tháng trước, tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,30% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 11 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,90%.
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 11/2017 giảm 0,17% so với tháng trước; tăng 6,97% so với tháng 12/2016 và  tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 11/2017 giảm 0,73% so với tháng trước; tăng 0,88% so với tháng 12/2016 và tăng 0,92% so với cùng kỳ năm 2016.
2. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 11/2017 ước 146,5 tỷ đồng. (Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 89,5 tỷ đồng, chiếm 61,09%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 57 tỷ đồng, chiếm 38,91%).
Về thu hút FDI: Trong tháng 11/2017 đã cấp phép cho 01 dự án đến từ Hàn Quốc với số vốn đăng ký là 0,3 triệu USD. Cộng dồn 11 tháng năm 2017, đã cấp phép cho 12 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 61,2 triệu USD.
3. Tài chính
a. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11/2017 ước thực hiện được 435 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 11/2017 ước thực hiện 721 tỷ đồng.
III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
1.1. Công tác lao động - việc làm
Trong tháng 11/2017, toàn tỉnh tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 989 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 568 lao động; hỗ trợ học nghề cho 15 lao động thất nghiệp.
1.2. Đời sống dân cư
Nhìn chung đời sống dân cư tháng 11/2017 vẫn ổn định, đời sống tinh thần, vật chất có chiều hướng cải thiện hơn so với năm trước do sản xuất tăng, giá cả ổn định, bên cạnh đó nhà nước thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích sản xuất; người dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng. Trong tháng không xảy ra tình trạng thiếu đói và thiên tai.
2. Công tác an sinh xã hội
2.1. Công tác bảo trợ xã hội
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tiếp nhận 18 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 10 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 581 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.886 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 240 đối tượng.
2.2. Thực hiện chính sách với người có công
Giải quyết 24 hồ sơ mai táng phí, 21 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 07 hồ sơ chất độc hóa học, 03 hồ sơ tuất, 03 hồ sơ di chuyển hồ sơ người có công đi ngoài tỉnh, 01 hồ sơ vợ liệt sỹ tái giá, 05 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ, 05 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 05 hồ sơ cấp lại thẻ và đính chính thông tin hồ sơ người có công.
3. Giáo dục, đào tạo
Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của ngành GD&ĐT tỉnh và các đơn vị.
Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cập nhật số liệu XMC-PCGD năm 2017 lên hệ thống quản lí.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
4.1. Tình hình dịch bệnh
Sốt rét: Tổng số mắc sốt rét 65 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 01. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.
Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 157 ca. Tử vong 00.
Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 239 ca. Tử vong 00 ca.
Tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 237 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng.
An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 98 ca. Tử vong 00.
Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào.
Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 00, thuỷ đậu: 0.
4.2. Hoạt động khám chữa bệnh: (số liệu ghi nhận từ các bệnh viện)
Tổng số Bn vào viện là 11.266 người; tổng số Bn ra viện là 10.306 người; tổng số Bn chuyển tuyến 854; tổng số Bn trốn viện 115; tổng số Bn tử vong 15; tổng số Bn còn lại 1.700; tổng số Bn ngoại trú 2.581; tổng số Bn tai nạn giao thông 902; tổng số Bn tử vong do TNGT 02; tổng số ca phẫu thuật 1.151.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Trong tháng đã tổ chức thực hiện được 1.995m băng rôn, 2.631m2 panô, 658m2 banner, treo 5.588 lượt cờ các loại; tuyên truyền 33 giờ trên hệ thống đèn điện tử, tuyên truyền 50 giờ bằng xe lưu động.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Các di tích đón tiếp 56 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 4215 lượt người (trong đó di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 16 đoàn, với 1.215 lượt khách). 
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tỉnh tổ chức được 03 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 1.500 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 09 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 2.700 lượt người xem.
Hoạt động chiếu bóng: Tổ chức 01 buổi chiếu phim phục vụ tại Trại giam Công an tỉnh. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 34 xuất chiếu với khoảng 320 người đến xem.
Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 21.550 lượt bạn đọc, luân chuyển 8.400 lượt sách, báo, tạp chí; cấp mới 283 thẻ bạn đọc thư viện.
Thể dục thể thao: Trong tháng, các đội tuyển của tỉnh tham gia 04 giải thể thao cụm, khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 03 HCV, 05 HCB, 02 HCĐ, 02 dự bị kiện tướng, 04 cấp I.
Hoạt động du lịch: Trong tháng Hoạt động du lịch đón tiếp 22.355 lượt khách ; đạt doanh thu đạt 23,1 tỷ đồng.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 11/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 19 người bị thương, làm thiệt hại 31 phương tiện giao thông.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 6.125 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.847 phương tiện, tước 704 GPLX, cảnh cáo 179 trường hợp, xử lý hành chính 5.946 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 5,1 tỷ đồng.
7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng 11/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy. Tính chung 11 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ cháy, làm 02 người chết, thiệt hại ước tính khoảng 8,2 tỷ đồng.
Trong tháng các cơ quan chức năng đã phát hiện 15 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 7 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 80 triệu đồng. Tính chung 11 tháng năm nay đã phát hiện 176 vụ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó xử lý 65 vụ với tổng số tiền phạt gần 788 triệu động.
Đánh giá chung:
Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân tăng so cùng kỳ, các loại cây trồng vẫn duy trì gieo trồng tốt như: lúa, ngô, rau đậu các loại và cây hàng năm khác, do thời tiết thuận lợi và giá cả đang có xu hướng tăng hơn; Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; Giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; Hoạt động văn hóa sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế; Giải ngân vốn XDCB còn chậm; Tình hình tai nạn giao thông còn ở mức cao.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 11/2017.
Duyệt nội dung

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Bình Phước

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
 Từ khóa: Kinh tế xã hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây