Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017

Thứ năm - 12/10/2017 16:13 1.757 0
9 tháng năm 2017, kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định, trong đó nhiều lĩnh vực chuyển biến khá. Trong nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 12.585 tấn (tăng 15,83% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá cao so với mức tăng chung (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,35% so với 9 tháng năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng tăng 15,70% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách có nhiều cố gắng. Ước 9 tháng năm 2017 là 3.862,2 tỷ đồng, đạt 74,27% dự toán năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến. Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm. Trên cơ sở số liệu 8 tháng và ước tính tháng 9 năm 2017, Cục Thống kê sơ bộ phân tích đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017 trên một số lĩnh vực như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

1. Kinh tế

1.1. Tài chính, ngân hàng

- Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 9 tháng năm 2017 là 3.862,2 tỷ đồng, đạt 74,27% so với dự toán năm. Trong đó: Thu nội địa ước 3.428 tỷ đồng, đạt 72,47% so kế hoạch HĐND giao; ghi thu quản lý qua ngân sách nhà nước ước 22 tỷ đồng, đạt 40,00% so kế hoạch HĐND giao;  thu thuế xuất, nhập khẩu ước 412,2 tỷ đồng, đạt 98,13% so kế hoạch HĐND giao. Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương 9 tháng năm 2017 ước thực hiện 4.820,7 tỷ đồng, đạt 56,98% so với dự toán năm. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.027,4 tỷ đồng, đạt 44,56%; chi thường xuyên 3.713,8 tỷ đồng, đạt 67,52%.

 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tháng 9 và 9 tháng năm 2017

 Chi ngân sách nhà nước địa phương ước tháng 9 và 9 tháng năm 2017

 

- Ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 9/2017 ước đạt 27.300 tỷ đồng, chiếm 56,75%/tổng dư nợ tín dụng, so với cuối năm 2016 tăng 11,12%. Cơ cấu tiền gửi phân theo loại tiền có sự biến động: tiền gửi đồng Việt Nam chiếm 98,85%, tiền gửi ngoại tệ chiếm 1,15%; Tiền gửi tiết kiệm chiếm 73,28%, tiền gửi thanh toán chiếm 25,13%, phát hành giấy tờ có giá chiếm 1,59%; Tiền gửi trên 12 tháng luôn giữ mức 17% - 18% tổng nguồn vốn huy động.

Dư nợ tín dụng đến cuối tháng 9/2017 ước đạt 48.100 tỷ đồng, so với cuối năm 2016 tăng 29,50%.Trong đó, cho vay ngắn hạn chiếm khoảng 71,0%, trung, dài hạn chiếm 29,0%; cho vay bằng đồng Việt Nam chiếm 87,0%, cho vay bằng ngoại tệ chiếm khoảng 13,0%.

1.2. Đầu tư, xây dựng

- Đầu tư: Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 9 tháng năm 2017 ước 1.037,8 tỷ đồng, bằng 49,26% kế hoạch năm. Ước giải ngân 9 tháng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 1.107 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 30 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch năm.

Nhìn chung tình hình thực hiện khối lượng 9 tháng năm 2017 còn chậm, nguyên nhân là do: UBND tỉnh vừa giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển mới, các đơn vị còn chậm triển khai các chương trình, dự án thuộc kế hoạch năm, cơ chế chính sách thanh toán còn nhiều vướng mắc về thủ tục chưa phù hợp với thực tế đã ảnh hưởng đến công tác giải ngân; các đơn vị chủ đầu tư thiếu tích cực trong việc xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công....

 Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 9 và 9 tháng năm 2017

 

- Về thu hút FDI: 9 tháng năm 2017 toàn tỉnh đã thu hút được 8 dự án với tổng vốn đăng ký là 21,80 triệu USD, giảm 08 dự án và giảm 34% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 03 dự án đầu tư đến từ Trung Quốc với tổng số vốn 9,9 triệu USD và Thái Lan 01 dự án đầu tư với tổng số vốn 3 triệu USD.

 Số dự an đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 9 và 9 tháng năm 2017

 Vốn đăng ký và vốn bổ sung của các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 9 và 9 tháng năm 2017

 

Xây dựng: Hoạt động xây dựng 9 tháng năm 2017 có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Ngay từ các tháng đầu năm, nhiều công trình giao thông được các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào sử dụng, nhất là những tuyến quốc lộ.

 

1.3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trồng trọtVụ Đông Xuân 2016-2017 toàn tỉnh gieo trồng được 7.565 ha, tăng 11,43% (+776ha) so với vụ Đông Xuân năm trước;Vụ Mùa toàn tỉnh ước gieo trồng cây hàng năm được 33.924 ha, giảm 1,58% so với cùng kỳ năm 2016. Đối với cây lâu năm ước tính 9 tháng năm 2017 toàn tỉnh hiện có 412.465 ha cây lâu năm, tăng 1,25% (+ 5.077 ha) so với 9 tháng năm 2016. Trong đó: Cây ăn quả các loại hiện có 8.507 ha, tăng 16,37% (+1.197 ha) so với cùng kỳ năm trước; Cây công nghiệp lâu năm hiện có 403.236 ha, tăng 0,98% (+3.925ha) so với cùng kỳ năm 2016.

 Kết quả sản xuất một số cây hàng năm chủ yếu vụ Đông - Xuân 2016 - 2017

 Kết quả sản xuất một số cây hàng năm chủ yếu vụ Mùa năm 2017

 Kết quả sản xuất một số cây lâu năm ước 9 tháng năm 2017

 

- Chăn nuôiSản lượng gia súc, gia cầm ước 9 tháng năm 2017 gồm có: Thịt trâu: 1.070 tấn, tăng 6,15% (tăng 62 tấn) so với cùng kỳ năm trước; Thịt  bò: 2.500 tấn, tăng 13,64% (tăng 300 tấn) so với cùng kỳ năm trước; Thịt heo: 29.608 tấn, tăng 0,93% (tăng 272 tấn) so với cùng kỳ năm trước; Thịt gia cầm: 12.553 tấn, tăng 1,61% (tăng 199 tấn) so với cùng kỳ năm trước;  Sản lượng trứng: 122.257 ngàn quả, tăng 2,99% (tăng 3.549 ngàn quả) so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung sản phẩm chăn nuôi ước 9 tháng năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ.

 Kết quả chăn nuôi ước 9 tháng năm 2017

 

- Lâm nghiệp: Trong 9 tháng năm 2017 diện tích rừng trồng mới tập trung là 250 ha; diện tích rừng trồng được chăm sóc là 1.373 ha, tăng  35,0% (+ 356 ha) so cùng kỳ; diện tích rừng trồng được khoanh nuôi tái sinh là 115 ha, không tăng so vời cùng kỳ; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là 46.346 ha, tăng 25,50% (+ 9.408 ha). Sản lượng gỗ khai thác 9 tháng ước đạt 64.314 m3, sản lượng củi ước đạt 12.012 ster.

 Kết quả sản xuất lâm nghiệp ước 9 tháng năm 2017

 

-  Thủy sản: Các mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh được triển khai phổ biến rộng rãi giúp người nông dân tiếp tục phát triển sản xuất và mở rộng thâm canh. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng năm 2017 là 1.965 ha, tăng 0,15% (+3 ha) so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2017 ước đạt 3.267 tấn (tăng 0,37% so với cùng kỳ năm trước).Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 224 tấn (tăng 0,90%); sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 3.043 tấn (tăng 0,33%).

 Sản lượng thủy sản ước 9 tháng năm 2017

 

1.4. Sản xuất công nghiệp

- Nhìn chung tình hình sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá so với cùng kỳ; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động ổn định và có xu hướng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được tỉnh quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi đầu tư cho các doanh nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 9 tháng năm 2017 tăng 10,35% so cùng kỳ năm trước.

 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước 9 tháng năm 2017

 Giá trị sản xuất công nghiệp ước 9 tháng năm 2017

 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 9 và 9 tháng năm 2017

 

- Phát triển điện năng: Trong 9 tháng năm 2017 phát triển được 240 km đường dây trung thế, 150 km đường dây hạ thế và 270.000 KVA dung lượng trạm biến áp; Ước số hộ có sử dụng điện tăng thêm trong 9 tháng 2017 là 3.000 hộ.

1.5. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Trong 9 tháng năm 2017 đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 670 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.764 tỷ đồng, tăng 25,00% về số doanh nghiệp, tăng 93,60% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Chín tháng năm 2017 có 30 doanh nghiệp đăng ký giải thể, 171 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng và có 40 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.

1.6. Thương mại, dịch vụ và giá cả

9 tháng năm 2017 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện được 27.735,1 tỷ đồng, đạt 73,96% so kế hoạch và tăng 15,70% so cùng kỳ năm trước. Chia theo thành phần kinh tế: Khu vực kinh tế nhà nước chiếm 4,06%, tăng 11,83% so cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế tập thể chiếm 0,07%, tăng 5,50%; khu vực kinh tế cá thể chiếm 67,95%, tăng 18,37%; khu vực kinh tế tư nhân chiếm 27,91%, tăng 10,22%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 0,01%.

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2017

 

Về giao thông vận tải9 tháng năm 2017, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước thực hiện 1.182,90 tỷ đồng, tăng 5,62% so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 9 tháng năm 2017 ước thực hiện được 8.400,1 ngàn HK tăng 6,34% và 1.043.000,3 ngàn HK.km, tăng 4,58% so với 9 tháng năm 2016. Vận tải hàng hoá 9 tháng năm 2017 ước thực hiện được 2.045,6 ngàn tấn, tăng 9,49% và 140.099,2 ngàn T.km, tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước.

 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 9 tháng năm 2017

 Kết quả hoạt động vận tải hành khách địa phương tháng 9 và 9 tháng năm 2017

 Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa của địa phương tháng 9 và 9 tháng năm 2017

 

- Bưu chính, viễn thông: Tính đến tháng 9/2017 toàn tỉnh có 133 điểm phục vụ (37 bưu cục, 54 bưu điện văn hóa xã và 42 thùng thư công cộng); Bán kính phục vụ bình quân đạt 4,06km, đáp ứng 100% số xã được phục vụ bưu chính.

Theo thống kê từ các doanh nghiệp viễn thông đến tháng 9/2017 toàn tỉnh có 1.090.241 thuê bao điện thoại (28.222 cố định, 1.062.019 di động) so với đầu năm 2017 thuê bao điện thoại cố định giảm 0,95% và thuê bao di động giảm 0,98%.

Về Internet tính đến tháng 9/2017 có 481.807 thuê bao (đã quy đổi), so với đầu năm 2017 tăng 1,53%.

Giá cả: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2017 tăng 0,55% so với tháng trước, tăng 3,47% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,98% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 9 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 4,11%.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 9/2017 tăng 0,87% so với tháng trước; tăng 5,94% so với tháng 12/2016 và  tăng 1,56% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 9/2017 tăng 0,16% so với tháng trước; tăng 1,62% so với tháng 12/2016 và tăng 1,68% so với cùng kỳ năm 2016.

 Chỉ số giá tiêu dùng, USD và chỉ số giá vàng tháng 9 năm 2017

 

2. Các vấn đề xã hội

2.1. Đời sống dân cư

Đời sống dân cư 9 tháng năm 2017 có nhiều cải thiện về mặt tinh thần cũng như về vật chất, văn hoá, giáo dục phát triển toàn diện, các chính sách xã hội được chú trọng, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến thất thường, mưa trái mùa, thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi… đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của một số hộ dân cư.

Trong 9 tháng năm 2017 các chế độ tiền lương, chính sách đối với đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh vẫn được đảm bảo, chế độ nâng lương định kỳ, bảo hiểm xã hội,…. góp phần ổn định hơn về đời sống vật chất, tinh thần, yên tâm trong công tác. Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng.

Về đời sống công nhân trong KCN: Với mức lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động từ 4.700.000 - 5.500.000đ/tháng, các doanh nghiệp còn có các khoản trợ cấp thêm cho người lao động như: hỗ trợ nhà ở, xăng xe, con nhỏ, chuyên cần và các khoản phụ cấp khác như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp kĩ năng nghề...

2.2.Tình hình thiếu đói

Trong 9 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 1.241 hộ thiếu đói, tương ứng với 3.620 nhân khẩu thiếu đói. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 36.105 tấn gạo và 223,49 triệu đồng.

2.3. Công tác an sinh xã hội

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Ước trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 28.135 lao động, đạt 93,78% so kế hoạch năm. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 6.561 lao động; tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm thu hút 31 doanh nghiệp (có nhu cầu tuyển dụng 6.183 lao động) và 2.550 lao động tham gia. Đào tạo nghề cho 5.011 lao động, đạt 83,51% kế hoạch.

- Công tác bảo trợ xã hộiĐã giải quyết trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 15.812 đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ lương thực cho 2.420 hộ; thực hiện tốt việc tiếp nhận 18 đối tượng, nuôi dưỡng 52 lượt đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, thăm và tặng quà cho đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội với tổng trị giá là 380,355 triệu đồng.

- Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có côngGiải quyết khoảng 3.004 hồ sơ đối tượng chính sách người có công, trong đó có 2.276 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 351 hồ sơ mai táng phí, 68 hồ sơ trang cấp dụng cụ chỉnh hình, 27 hồ sơ chất độc hóa học, 24 hồ sơ trợ cấp một lần, 15 hồ sơ tuất, 04 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 03 hồ sơ vợ liệt sỹ tái giá, 121 hồ sơ ưu đãi HSSV, 96 hồ sơ liệt sĩ, thương binh ngoài tỉnh chuyển đến, 10 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ đi ngoài tỉnh; tổ chức đưa 383 người có công đi điều dưỡng tại Đà Lạt, Nha Trang.

- Công tác giảm nghèo: Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo như: Cho 8.268 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo dưới 3 năm vay vốn với doanh số 220.015 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho 12.772 hộ nghèo với tổng kinh phí 3.755 triệu đồng; mua, cấp phát kịp thời thẻ BHYT cho 184.540 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

2.4. Giáo dục, đào tạo

Đến cuối năm học 2016-2017, 100% các trường phổ thông đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch thời gian năm học. Công tác vận động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 được thực hiện hiệu quả. Giáo dục chất lượng cao của tỉnh tiếp tục được nâng lên, kết thúc năm học đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh đạt 44 giải tại kỳ thi học sinh giải quốc gia (08 giải nhì, 18 giải ba, 18 giải khuyến khích). Đến nay toàn tỉnh có 112/468 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 23,93%.

2.5. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Công tác khám, chữa bệnh ước thực hiện 1.262.432 lượt, đạt 71% kế hoạch năm, giảm 23%; điều trị nội trú 86.461 lượt, đạt 68% giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2016. Công suất sử dụng gường bệnh trung bình đạt 75%.Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 79% dân số. Tình hình dịch bệnh như dịch sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng…được kiểm soát chặt chẽ, không xuất hiện dịch, trong 9 tháng năm 2017 có 01 ca sốt xuất huyết tử vong.

2.6. Hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác tuyên truyền: Kết quả đã thực hiện được 23.550m băng rôn, 21.537m2panô, 6.273m2 banner, 18 hộp đèn trang trí đường phố, 8m2 pa-nô đèn led, treo 26.666 lượt cờ các loại, 88.700m cờ dây, phát hành 12 CD hướng dẫn nghiệp vụ; tuyên truyền được 6.020 giờ trên hệ thống đèn điện tử và 2.412 giờ bằng xe lưu động; tổ chức và tham gia 07 cuộc triển lãm với hơn 300 hiện vật, 1.350 hình ảnh về kinh tế, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và an ninh quốc phòng của tỉnh.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Di sản văn hóa Bình Phước”, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, “Lãnh đạo và tướng lĩnh Bộ chỉ huy Miền qua các thời kỳ”, “Chiến dịch Nguyễn Huệ - 1972 - giải phóng Lộc Ninh, Lễ dâng hương tưởng niệm 21 năm ngày mất Thượng tướng Trần Văn Trà… Các di tích đón tiếp 624 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 78.886 lượt người.

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Trong 9 tháng năm 2017, Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tỉnh tổ chức được 95 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 52.600 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng 17 chương trình, tổ chức được 94 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 31.200 lượt người xem.

Hoạt động thư viện: Trong 9 tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 135.337 lượt bạn đọc (trong đó 4.926 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, 130.411 lượt bạn đọc ngoài Thư viện tỉnh), luân chuyển 306.284 lượt sách, báo, tạp chí, cấp mới 397 thẻ bạn đọc thư viện.

Hoạt động chiếu bóng: Triển khai 06 đội chiếu bóng lưu động với 643 buổi chiếu, thu hút khoảng 71.000 lượt người xem. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 302 xuất chiếu với khoảng 5.255 lượt người đến xem.

Thể dục thể thao: Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển nhất là phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tỷ lệ người dân thường xuyên tập thể dục tiếp tục tăng lên; một số hoạt động thể dục thể thao đã tổ chức thành công như: Giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2017, giải vô địch cúp các câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc, giải xe đạp “Về Phước Long xây chiến thắng”, giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng, giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia mùa bóng 2017. Trong 9 tháng, các đội tuyển của tỉnh tham gia 53giải thể thao cụm, khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 48 HCV, 52 HCB, 99 HCĐ, 14 kiện tướng, 06 dự bị kiện tướng, 58 cấp I.

2.7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong 9 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 7,6 tỷ đồng,

Phát hiện 149 vụ vi phạm môi trường trong 9 tháng, tiến hành xử lý 54 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 657,5 triệu đồng.

2.8. Tai nạn giao thông

Trong 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 221 vụ tai nạn giao thông làm 142 người chết, 174 người bị thương, làm thiệt hại 346 phương tiện giao thông.

2.9. Thiệt hại thiên tai

Trong 9 tháng năm 2017, tình hình thời tiết diễn biến phức tập đã gây ra nhiều thiệt hại trong toàn tỉnh, cụ thể: 490,78 ha diện tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng; 900 con gia sức và gia cầm khác bị thiệt hại; thiệt hại về người 03 người bị thương, 01 người bị chết do sét đánh trong lúc đang lượm điều; thiệt hại về nhà cửa và vật kiến trúc: số nhà bị sập, bị cuốn trôi 06 nhà; số nhà bị sạt lở, tốc mái 145 nhà và nhiều tài sản khác. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 32 tỷ đồng.

            Đánh giá chung:

9 tháng năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực.

Về kinh tế, đang dần phục hồi và tăng trưởng khá; Sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán; tổng mức bán lẻ hàng hoá có xu hướng tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề đạt chỉ tiêu đề ra; công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được các cấp các ngành và toàn xã hội quan tâm; công tác văn hoá xã hội có nhiều hoạt động thiết thực; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; công tác y tế nhìn chung các chỉ tiêu về chuyên môn hoàn thành kế hoạch được giao; công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: tình hình mưa trái mùa, lốc xoáy gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; sản lượng hạt điều giảm mạnh do dịch hại, giá mủ cao su phục hồi chậm; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất va tiêu thụ sản phẩm. Việc triển khai các dự án trọng điểm còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn giải ngân còn chậm, tai nạn giao thông chưa giảm...

Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 9 tháng năm 2017./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây