Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Thứ năm - 12/10/2017 16:57 899 0
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mai, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng và có chiều hướng phát triển khá tốt cùng với sự phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng đi đôi với việc thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát và nhu cầu tiêu dùng, sức mua của xã hội.

 Trên cơ sở số liệu 5 tháng và ước tính tháng 6 năm 2017, Cục Thống kê sơ bộ phân tích đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên một số lĩnh vực như sau:

1. Tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,93% so với cùng kỳ năm 2016 (kế hoạch cả năm là 6,7-7%). Trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 10,06%; khu vực dịch vụ tăng 8,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 4,7%.

Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng thấp chủ yếu là do ảnh hưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh (-4,7%) đã làm cho tốc độ tăng trưởng chung của toàn tỉnh giảm.

 Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 

 

2. Tài chính, ngân hàng

2.1. Tài chính

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2.438 tỷ đồng (5 tháng 2017 là 2.008 tỷ đồng), tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 54% dự to tỉnh thông qua. Chi ngân sách nhà nước địa phương 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 3.551 tỷ đồng (5 tháng 2017 là 2.693 tỷ đồng), tăng 22,57% so với cùng kỳ  và bằng 50% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

 Thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2017 

 

2.2. Ngân hàng

Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 6/2017 ước đạt 25.900 tỷ đồng, chiếm 56,92%/tổng dư nợ tín dụng, so với cuối năm 2016 tăng 5,42%. Cơ cấu tiền gửi trên địa bàn luôn ổn định: tiền gửi trên 12 tháng luôn giữ mức 17%- 18% tổng nguồn vốn huy động; tiền gửi đồng Việt Nam chiếm 98,06%, tiền gửi ngoại tệ chiếm 1,94%; Tiền gửi tiết kiệm chiếm 73,50%, tiền gửi thanh toán chiếm 25%, phát hành giấy tờ có giá chiếm 1,5%.

Dư nợ tín dụng đến cuối tháng 6/2017 ước đạt 45.500 tỷ đồng, so với cuối năm 2016 tăng 22,50%. Trong đó, cho vay ngắn hạn chiếm khoảng 71,50%, trung, dài hạn chiếm 28,50%; cho vay bằng đồng Việt Nam chiếm gần 90%, cho vay bằng ngoại tệ chiếm khoảng 10%.

3. Đầu tư, xây dựng

3.1. Đầu tư

Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 6 tháng đầu năm 2017 ước 706,8 tỷ đồng, bằng 33,55% kế hoạch năm. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 555,5 tỷ đồng, chiếm 78,59%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 151,3 tỷ đồng, chiếm 21,41%. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh kế hoạch giao 1244,8 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 6 tháng ước 555,5 tỷ đồng đạt 44,62%; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện kế hoạch giao 861,7 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 6 tháng ước 151,3 tỷ đồng đạt 17,56%.

Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 689 tỷ đồng đạt 42% kế hoạch năm. Nguyên nhân giải ngân đạt thấp là do có sự chuyển đổi, bàn giao chủ đầu tư từ các sở, ban, ngành về Ban QLDA chuyên ngành; một số nguồn vốn mới được giao trong quý II năm 2017 chưa có khối lượng giải ngân.

Về thu hút FDI: 6 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh đã thu hút được 7 dự án với tổng vốn đăng ký là 14,80 triệu USD (dự kiến trong tháng 6/2017 sẽ cấp mới thêm 01 dự án đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản với tổng số vốn 17 triệu USD). Trong đó có 03 dự án đầu tư đến từ Trung Quốc với tổng số vốn 9,9 triệu USD và Thái Lan 01 dự án đầu tư với tổng số vốn 3 triệu USD.

 Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017

 Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017

 Vốn đăng ký và vốn bổ sung của các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017

 

3.2. Xây dựng

Hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2017 có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm 2017 theo giá hiện hành ước đạt 3.992,1 tỷ đồng; giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm 2017 theo giá so sánh 2010 ước đạt 3.130,3 tỷ đồng, tăng 5,97% so với 6 tháng đầu năm 2016.

 Giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2017

 

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.1. Nông nghiệp

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện đạt 8.466,51 tỷ đồng, giảm 4,85% so cùng kỳ năm trước. Trong đó trồng trọt chiếm 81,42%, giảm 7,4%; chăn nuôi chiếm 18,19%, tăng 8,19% và dịch vụ chiếm 0,39%, tăng 10,88%. Nguyên nhân làm cho giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm so cùng kỳ là do mưa trái mùa gây rụng bông điều, dẫn tới cây không thụ trái, bên cạnh đó bệnh thán thư và sâu bệnh cũng phát sinh, khiến trái điều hư hỏng nặng nề làm sản lượng điều giảm mạnh.

4.1.1. Trồng trọt

a. Cây hàng năm

Sơ bộ vụ Đông Xuân 2016-2017 toàn tỉnh gieo trồng được 7.564 ha, tăng 11,42% (+775ha) so với vụ Đông Xuân năm trước, trong đó: Nhóm cây lúa 3.280 ha, tăng 6,32% (+195ha) so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng: bắp 438 ha, giảm 0,68% (-3ha); khoai lang 85ha, tăng 23,19% (+16ha), khoai mỳ 1.633 ha, tăng 12,11% (+177ha); mía 75 ha, tăng 50,00% (+25ha); Rau các loại 1.408 ha, tăng 24,27% (+275ha)...

Về sản lượng một số loại cây trồng vụ Đông Xuân 2016-2017: Lúa ước thu hoạch được 10.949 tấn, so cùng kỳ tăng 18,60%; tương ứng: Bắp 1.579 tấn, giảm 3,31%; khoai lang 387 tấn, giảm 1,53%; cây chất bột khác 203 tấn, giảm 22,81%; rau các loại 10.198 tấn, tăng 25,71%; đậu các loại 88 tấn, giảm 4,35%; đậu phộng 51 tấn, tăng 11,60%; đậu nành 7 tấn, giảm 12,50% so với vụ Đông Xuân năm trước.

b. Cây lâu năm

Ước tính 6 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh hiện có 410.916 ha cây lâu năm, tăng 1,1% (+ 4.484 ha) so với 6 tháng đầu năm 2016. Trong đó:

- Cây ăn quả các loại hiện có 8.410 ha, tăng 14,47% (+1.063 ha) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây ăn quả tăng là do một số diện tích được trồng mới từ diện tích trồng cây hàng năm, năng suất, sản lượng của nhóm cây này tương đối ổn định nguyên nhân chính là do số diện tích cho năng suất thấp đã được thay thế các loại cây khác có năng suất chất lượng cao.

 - Cây công nghiệp lâu năm hiện có 401.793 ha, tăng 0,89% (+3.561ha) so với cùn g kỳ năm 2016. Chia ra: Cây điều 134.357 ha, tăng 379 ha, sản lượng ước đạt 94.845 tấn, giảm 57.487 tấn; Cây hồ tiêu 16.410 ha, tăng 2.530 ha, sản lượng ước đạt 31.979 tấn, tăng 4.038 tấn; Cây cao su 235.937 ha, tăng 1.423 ha, sản lượng ước đạt 93.553 tấn, tăng 858 tấn; cây cà phê 15.089 ha, giảm 771 ha, sản lượng cà phê 6 tháng đầu năm chưa thu hoạch.

 Sơ bộ diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu vụ Đông Xuân 2016-2017 

 

4.1.2. Chăn nuôi

Tính đến 01/4/2017 tổng đàn trâu trên địa bàn toàn tỉnh là 11.884 con, giảm 9,7% (-1.277 con) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó tổng đàn bò 31.203 con, tăng 23,46% (+5.930 con); tổng đàn lợn 342.986 con, tăng 9,18% (+28.848 con); đàn gia cầm 4.859,5 nghìn con, giảm 6,83% so với cùng kỳ năm trước.

 Kết quả chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2017

 

4.2. Lâm nghiệp

Giá trị sản xuất lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 (giá so sánh 2010) đạt 44,88 tỷ đồng, tăng 3,27% so cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2017diện tích rừng trồng được chăm sóc là 1.378 ha, tăng  35,50% (+ 361 ha) so cùng kỳ; diện tích rừng trồng được khoanh nuôi tái sinh là 115 ha, không tăng so vời cùng kỳ; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là 46.364 ha, tăng 25,52% (+ 9.426 ha. Sản lượng gỗ khai thác 6 tháng đầu năm ước đạt 10.056 m3, sản lượng củi ước đạt 2.935 ster.

 Kết quả sản xuất lâm nghiệp ước 6 tháng đầu năm 2017 

 

4.3. Thủy sản

Giá trị sản xuất thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 (giá so sánh 2010) đạt 79,99 tỷ đồng, giảm 4,21% so cùng kỳ.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4.475 cơ sở nuôi trồng thủy sản, tăng 1,45%  (+64 cơ sở) so cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản 6 tháng ước đạt 2.723 tấn, tăng 1,99% so với cùng kỳ (chia ra: sản lượng nuôi trồng 2.535 tấn; sản lượng thủy sản khai thác 188 tấn).

 Sản lượng thủy sản ước 6 tháng đầu năm 2017 

 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá so sánh 2010 ước 6 tháng đầu năm 2017 

 

5. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 tăng 10,07% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,85%; Công nghiệp chế biến tăng 10,58%;  Sản xuất và phân phối điện, khí đốt & nước nóng tăng 6,52%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,81%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện được 18.605,3 tỷ đồng, đạt 57,25% so kế hoạch và tăng 11,53% so với cùng kỳ năm trước.

 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6 năm 2017

 Giá trị sản xuất công nghiệp ước 6 tháng đầu năm 2017

 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017

 

* Phát triển điện năng

Trong 6 tháng đầu năm 2017 phát triển được 166km đường dây trung thế, 100 km đường dây hạ thế và 17.039KVA dung lượng trạm biến áp; Ước số hộ có sử dụng điện tăng thêm trong 6 tháng 2017 là 2.000 hộ.

6. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 420 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 3.477 tỷ đồng, tăng 15,07% về số doanh nghiệp, tăng 72,66% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến 31/5/2017 có 309 doanh nghiệp ngừng, nghỉ, giải thể, phá sản; có 60 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

  Nguyên nhân các doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động là do tiềm lực kinh tế của doanh nghiệp còn hạn chế, trình độ công nghệ lạc hậu, khả năng tiếp cận các nguồn vốn còn khó khăn, sức cạnh tranh yếu; trình độ năng lực của đội ngũ quản lý doanh nghiệp và trình độ tay nghề của người lao động còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

7. Thương mại, dịch vụ và giá cả

7.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

6 tháng đầu năm 2017 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện được 18.288 tỷ đồng, đạt 48,77% so kế hoạch và tăng 15,34% so cùng kỳ năm trước. Chia theo thành phần kinh tế: Khu vực kinh tế nhà nước chiếm 4,03%, tăng 5,66% so cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế tập thể chiếm 0,07%, tăng 4,02%; khu vực kinh tế cá thể chiếm 67,65%, tăng 18,37%; khu vực kinh tế tư nhân chiếm 28,24%, tăng 10,05%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 0,01%. Chia theo ngành kinh tế: Thương nghiệp chiếm 77,38%, tăng 17,21% so cùng kỳ năm trước; lưu trú, ăn uống, lữ hành chiếm 13,13%, tăng 13,95%; Dịch vụ chiếm 9,49%, tăng 3,59%.

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017

 

7.2. Giao thông vận tải - Bưu chính viễn thông

7.2.1. Doanh thu vận tải

6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước thực hiện 789,33 tỷ đồng, tăng 4,61% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải ước 782,20 tỷ đồng, tăng 4,4%; doanh thu kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 7,13 tỷ đồng, tăng 27,36% so với cùng kỳ năm 2016.

 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 6 tháng đầu năm 2017

 

7.2.2. Vận tải hành khách, hàng hóa   

Vận tải hành khách 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện được 5.566,6 ngàn HK tăng 5,30% và 691.291,9 ngàn HK.km, tăng 4,78% so với 6 tháng đầu năm 2016. Vận tải hàng hoá 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện được 1.356,4 ngàn tấn, tăng 7,79% và 93.124 ngàn T.km, tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước.

 Kết quả hoạt động vận tải hành khách tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017

 Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017

 

7.2.3. Bưu chính, viễn thông

Tính đến tháng 6/2017 toàn tỉnh có 133 điểm phục vụ (37 bưu cục, 54 bưu điện văn hóa xã và 42 thùng thư công cộng); Bán kính phục vụ bình quân đạt 4,06km, đáp ứng 100% số xã được phục vụ bưu chính.

Theo thống kê từ các doanh nghiệp viễn thông đến tháng 6/2017 toàn tỉnh có 1.092.522 thuê bao điện thoại (28.227 cố định, 1.064.295 di động) so với đầu năm 2017 thuê bao điện thoại cố định giảm 0,89% và thuê bao di động giảm 0,95%.

Về Internet tính đến tháng 6/2017 có 319.757 thuê bao (đã quy đổi), so với đầu năm 2017 tăng 1,06%.

7.3. Giá cả

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2017 đạt 104,74%, tức tăng 4,74% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng so với cùng kỳ là do một số mặt hàng tăng giá như: giá xăng dầu, giá gas; các mặt hàng ăn uống, may mặc, mũ nón, giày dép, thực phẩm tươi sống; giá các mặt hàng nông sản như điều, cao su... đều tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng 6 tháng đầu năm 2017 tăng 7,83%; Đô la Mỹ tăng 0,45% so với 6 tháng đầu năm 2016.

 Chỉ số giá tiêu dùng, USD và chỉ số giá vàng tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017

 

8. Các vấn đề xã hội

8.1. Đời sống dân cư

Nhìn chung đời sống dân cư 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều cải thiện về mặt tinh thần cũng như về vật chất, văn hoá, giáo dục phát triển toàn diện, các chính sách xã hội được chú trọng, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Các chế độ tiền lương, chính sách đối với đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh vẫn được đảm bảo, chế độ nâng lương định kỳ, bảo hiểm xã hội,…. góp phần ổn định hơn về đời sống vật chất, tinh thần, yên tâm trong công tác. Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng. Theo nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp tiếp tục tăng từ ngày 01/01/2017 góp phần ổn định đời sống của người lao động hưởng lương.

8.2.Tình hình thiếu đói

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 666 hộ thiếu đói, tương ứng với 1.523 nhân khẩu thiếu đói. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, trong tháng các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 4.650 tấn gạo và 223,49 triệu đồng. Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương cần quan tâm nhiều hơn nữa đến tình hình đời sống bà con nông dân nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực thành thị và nông thôn.

8.3. Công tác an sinh xã hội

8.3.1. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Ước trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 19.940 lao động, đạt 66,47% so kế hoạch năm, tăng 12,39% so với cùng kỳ năm 2016; đào tạo nghề cho 3.072 lao động, đạt 51,2 % kế hoạch năm, tăng 36,89% so với cùng kỳ năm 2016. Đồng thời, tổ chức tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 2.635 lao động; tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm thu hút 13 doanh nghiệp (có nhu cầu tuyển dụng 5.923 lao động) và 350 lao động tham gia; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 1.948 lao động; hỗ trợ học nghề cho 59 lao động.

8.3.2. Công tác bảo trợ xã hội

Đã giải quyết trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 15.812 đối tượng bảo trợ xã hội; trợ giúp thiếu đói cho 1.052 hộ; thực hiện tốt việc tiếp nhận 12 đối tượng, nuôi dưỡng 52 đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, thăm và tặng quà cho đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội với tổng trị giá là 380,355 triệu đồng; tiếp nhận 60 đối tượng nghiện ma túy (06/CP) tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 21 đối tượng.

8.3.3. Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Giải quyết 39 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 205 hồ sơ mai táng phí, 15 hồ sơ chất độc hóa học, 68 hồ sơ trang cấp dụng cụ chỉnh hình, 54 hồ sơ hoạt động kháng chiến; mua 702 thẻ BHYT cho thân nhân người có công; lập thủ tục di chuyển 15 mộ liệt sỹ ra ngoài tỉnh, tiếp nhận 72 hồ sơ liệt sĩ, thương binh ngoài tỉnh chuyển đến; tổ chức đưa 165 người có công đi điều dưỡng tại Nha Trang, 243 người đi điều dưỡng Đà Lạt.

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, toàn tỉnh tổ chức thăm, tặng 22.417 phần quà, với tổng kinh phí trên 7,9 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, người có công.

8.3.4. Công tác giảm nghèo

6 tháng đầu năm đã giải quyết 1.387 lượt hộ nghèo vay vốn theo chính sách tín dụng ưu đãi với doanh số 39,7 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 12.772 hộ nghèo, tổng kinh phí 3,75 tỷ đồng; mua thẻ Bảo hiểm y tế và cấp phát thẻ kịp thời cho 38.479 người thuộc hộ nghèo; sử dụng nguồn quỹ kết dư khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 để hỗ trợ cho 7.100 người thuộc diện hộ làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với tổng kinh phí 784 triệu đồng; hỗ trợ Dự án, mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã An Khương, huyện Hớn Quản với kinh phí là 576 triệu đồng.

8.4. Giáo dục, đào tạo

Chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh ngày một nâng cao, kết thúc năm học đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh đạt 44 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Về công tác phổ cập giao dục đến nay đã có 100% xã/phường/thị trấn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 100% xã/phường/thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. đến nay toàn tỉnh có 113/467 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 21,19% so với tổng số trường.

8.5. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là y tế dự phòng đã nâng dần chất lượng. Tình hình dịch bệnh như dịch sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng,… được kiểm soát chặt chẽ, trong 6 tháng đầu năm 2017 không có ca tử vong. An toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán cơ bản được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra. Công tác khám, chữa bệnh ước thực hiện 826.900 lượt, đạt 46,6% kế hoạch năm, giảm 10,8%; điều trị nội trú 53.345 lượt, đạt 41,78%, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2016. Công suất sử dụng gường bệnh trung bình đạt 70%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 76,2% dân số.

8.6. Hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác tuyên truyềnKết quả đã thực hiện được 11.410m băng rôn, 17.221m2panô, 1.538m2 banner, 18 hộp đèn trang trí đường phố, 8m2 pa-nô đèn led, treo 15.664 lượt cờ các loại, 85.955m cờ dây, phát hành 12 CD hướng dẫn nghiệp vụ; tuyên truyền được 3.600 giờ trên hệ thống đèn điện tử và 1.689 giờ bằng xe lưu động; tổ chức và tham gia 05 cuộc triển lãm với hơn 150 hiện vật, 1.350 hình ảnh về kinh tế, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và an ninh quốc phòng của tỉnh.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Di sản văn hóa Bình Phước”, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, “Lãnh đạo và tướng lĩnh Bộ chỉ huy Miền qua các thời kỳ”, “Chiến dịch Nguyễn Huệ - 1972 - giải phóng Lộc Ninh, Lễ dâng hương tưởng niệm 21 năm ngày mất Thượng tướng Trần Văn Trà… Các di tích đón tiếp 371 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 58.851 lượt người.

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tỉnh tổ chức được 78 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 45.500 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng 8 chương trình, tổ chức được 65 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 20.800 lượt người xem.

Hoạt động thư viện: Trong 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh phục vụ được 93.862 lượt bạn đọc (trong đó 2.908 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, 90.954 lượt bạn đọc ngoài Thư viện tỉnh), luân chuyển 344.511 lượt sách, báo, tạp chí, cấp mới 219 thẻ bạn đọc thư viện, số hóa 45 đĩa sách nói.

Hoạt động chiếu bóng: Triển khai 06 đội chiếu bóng lưu động đi chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, cán bộ và chiến sĩ bộ đội biên phòng và vùng biên giới được 504 buổi chiếu, thu hút khoảng 59.543 lượt người xem. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 201 xuất chiếu với khoảng 3.850 lượt người đến xem.

Thể dục thể thao: Tổ chức thành công các hoạt động thể thao như: Giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2017, giải vô địch cúp các câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc, giải xe đạp “Về Phước Long xây chiến thắng”, giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng, giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia mùa bóng 2017. Trong 6 tháng đầu năm, các đội tuyển của tỉnh tham gia 36 giải thể thao cụm, khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 35 HCV, 36 HCB, 77 HCĐ, 11 kiện tướng, 05 dự bị kiện tướng, 35cấp I.

8.7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 3.839,5 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng đã phát hiện 95 vụ vi phạm môi trường trong 6 tháng đầu năm, tiến hành xử lý 27 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 296,5 triệu đồng. Các vụ vi phạm môi trường chủ yếu là các hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, không xây dựng đề án bảo vệ môi trường, thực hiện không đủ các nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường…

8.8. Tai nạn giao thông

Trong 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 159 vụ tai nạn giao thông làm 131 người chết, 107 người bị thương, làm thiệt hại 255 phương tiện giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 45.995 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 8.644 phương tiện, tước 3.099 GPLX, cảnh cáo 867 trường hợp, xử lý hành chính 34.066 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 32 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ (2.435 trường hợp), không có giấy phép lái xe (4.779 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (5.997 trường hợp) và không đi đúng làn đường quy định (3.111 trường hợp).

8.9. Thiệt hại thiên tai

Tình hình thiệt hại thiên tai 6 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra, cụ thể như sau: vào các ngày 23/2, 14/3, 16-17/3, 25/3, 13/4, 04-08/5 mưa to kèm gió lốc xoáy trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về cây trồng là 310,12 ha diện tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng; 900 con gia sức và gia cầm khác bị thiệt hại; thiệt hại về người 01 người bị thương, 01 người bị chết do sét đánh trong lúc đang lượm điều; thiệt hại về nhà cửa và vật kiến trúc: số nhà bị sập, bị cuốn trôi 03 nhà; số nhà bị sạt lở, tốc mái 77 nhà; trụ điện thế bị thiệt hại 11 trụ; 10m2 tường rào và 02 cổng trào thôn bị hư hỏng nặng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 27,05 tỷ đồng.

            Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mai, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng và có chiều hướng phát triển khá tốt cùng với sự phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng đi đôi với việc thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát và nhu cầu tiêu dùng, sức mua của xã hội. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên 12 xã dự kiến hoàn thành trong năm đã đạt số tiêu chí bình quân cao hơn cùng kỳ năm 2016. Các chính sách về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường đối ngoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã được thực hiện hiệu quả hơn, đặc biệt là được thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực và đồng hành cùng các doanh nghiệp. Thu ngân sách đáp ứng tốt yêu cầu và khả năng tăng thu của cả năm rất khả quan, là điều kiện cơ bản để giải quyết nhiệm vụ chi thường xuyên đồng thời bổ sung vốn đầu tư phát triển để thực hiện các công trình trọng điểm. Thu hút đầu tư và doanh nghiệp đang trên đà phát triển cả về số lượng và quy mô. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh nhìn chung đảm bảo thực hiện đúng định hướng mục tiêu đẫ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng âm (-4,7%) đã kéo theo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 6 tháng đầu năm 2017 chỉ đạt 4,93% và khó đạt được kế hoạch đề ra (6,7-7%); năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh còn thấp; số doanh nghiệp ngừng nghi, giải thể tuy đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn ở mức cao; tai nạn giao thông tăng cao về số vụ và số người chết.

Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2017./.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây