Sở, Ban ngành

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại:0273.879481
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Ánh Hoa
Điện thoại:
0651.3879475
Chánh Văn phòng Phạm Thị Ánh Hoa
2 Phan Xuân Linh
Phó Chánh Văn phòng Phan Xuân Linh
3 Hành chính - Tổ chức
Điện thoại:
0651.3879481
Hành chính - Tổ chức Hành chính - Tổ chức
Sở Nội vụ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thành Chung
Phó Giám đốc Phạm Thành Chung
2 Vũ Xuân Trường
Phó Giám đốc Vũ Xuân Trường
3 Huỳnh Thị Bé Năm
Chánh Văn phòng Huỳnh Thị Bé Năm
Sở Tư pháp
Điện thoại:0271.3286205
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Quang Phụng

Email: buiquangphung.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Bí thư Đảng ủy
Cử nhân Luật
Bùi Quang Phụng
2 Lê Tiến Hiếu

Email: letienhieu.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Ths Kinh tế
Lê Tiến Hiếu
3 Nguyễn Trọng Trí

Email: nguyentrongtri.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
ThS Luật
Nguyễn Trọng Trí
4 Trần Thanh Long
Điện thoại:0918507567
02713 860205
Email: tranthanhlong.stp@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ 1
Cử nhân Luật; Cử nhân Hành chính
Trần Thanh Long
5 Nguyễn Văn Tám
Điện thoại:
02713 888036
Email: nguyenvantam.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng PBGDPL
Đảng ủy viên
Cử nhân Luật
Nguyễn Văn Tám
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Email:skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.879253
Số fax:0271.3887088
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Sá
Điện thoại:
0271.3879252
Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Võ Sá
2 Huỳnh Văn Minh
Điện thoại:0933998799
Email: huynhvanminh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Huỳnh Văn Minh
3 Vương Đức Lâm
Điện thoại:
0271.3888895
Phó Giám đốc Vương Đức Lâm
Sở Tài chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Mi
Giám đốc Trần Văn Mi
2 Lâm Văn Đạt
Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt
3 Nguyễn Thụy Phương Thảo
Phó Giám đốc Nguyễn Thụy Phương Thảo
Sở Công thương
Email:soct@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3879199
Số fax:0271.3870235
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Anh Hoàng
Điện thoại:
0271.3879964
Email: gdsct@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Anh Hoàng
2 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:
0271.3886776
Email: nguyenvanhieu.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư CNTT
Nguyễn Văn Hiếu
3 Phạm Thị Ngọc
Điện thoại:
0271.3879985
Email: phamthingoc.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường
Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Hành chính
Phạm Thị Ngọc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Lộc

Email: tranvanlocsnn@yahoo.com.vn
Giám đốc
Chánh Văn Phòng điều phối Chương trình MTQG Nông thôn mới
KS. Lâm nghiệp
Trần Văn Lộc
2 Lê Anh Nam

Email: leanhnam72@gmail.com
Phó Giám đốc
Thạc sỹ Thủy lợi
Lê Anh Nam
3 Lê Thị Ánh Tuyết

Email: anhtuyettccb2009@gmail.com
Phó Giám đốc Lê Thị Ánh Tuyết
Sở Giao thông Vận tải
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quốc Hiệp
Điện thoại:0913 950 999
02713 500 068
Email: nguyenquochiep.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Nguyễn Quốc Hiệp
2 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:0913819199
02713 887 355
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Anh Tuấn
3 Nguyễn Văn Ngọc
Điện thoại:0918 923939
02713 887 355
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Ngọc
Sở Xây dựng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Tất Dũng
Phó Giám đốc Võ Tất Dũng
2 Nguyễn Văn Lâm
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm
Sở Thông tin và Truyền thông
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Quang
Điện thoại:0913880090
Email: nguyenminhquang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phụ trách sở Nguyễn Minh Quang
2 Trương Đình Vũ
Điện thoại:
0271.3 860 555
Email: truongdinhvu.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Trương Đình Vũ
3 Vũ Sao Sáng
Điện thoại:
0271. 3860 888
Email: vusaosang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Vũ Sao Sáng
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Email:sovhttdlbinhphuoc@gmail.com
Điện thoại:02713.883.160
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Chung
Giám đốc Trần Văn Chung
2 Đỗ Minh Trung
Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
3 Trần Thế Anh
Phó Giám đốc Trần Thế Anh
4 Trần Văn Chung
Giám đốc Trần Văn Chung
Sở Khoa học Công nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Hà Giang
Điện thoại:0913 88 00 89
Phó Giám đốc Đặng Hà Giang
Sở Giáo dục và Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hùng
Giám đốc Nguyễn Văn Hùng
Sở Y tế
Email:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3889096
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Quách Ái Đức
Điện thoại:
0918225383
Email: quachaiduc.syt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Tiến sĩ
Quách Ái Đức
2 Từ Phương Nam
Điện thoại:
0913819181
Email: tuphuongnam.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Bác sĩ
Từ Phương Nam
3 Lê Anh Tuấn
Điện thoại:
0913124812
Email: leanhtuan.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sĩ
Lê Anh Tuấn
Sở Ngoại vụ
Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Điện thoại:0271 3 886 227
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Anh Thư
Điện thoại:0911545888
Email: phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Phạm Thị Anh Thư
2 Bùi Quốc Khánh
Điện thoại:0909322000
Email: buiquockhanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Bùi Quốc Khánh
3 Đỗ Tuấn Hồng
chuyên viên
Quản trị
Đỗ Tuấn Hồng
Cục Thống kê
Email:binhphuoc@gso.gov.vn
Điện thoại:02713887447
Số fax:02713887446
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bao Văn Tâm
Điện thoại:0919050879
02713.870.455
Email: bvtambph@gso.gov.vn
Cục trưởng
Cử nhân kinh tế
Bao Văn Tâm
2 Trương Quang Phúc
Điện thoại:0983206353
02713.879.105
Email: tqphucbph@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng
Cử nhân kinh tế
Trương Quang Phúc
3 Kiều Hữu Quang
Điện thoại:0918973799
02713.838.898
Email: khquang@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng Kiều Hữu Quang
4 Đinh Thị Thu Hương
Điện thoại:0908.204.460
02713.879.241
Email: dtthuongbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Phó Bì thư Chi bộ
Đinh Thị Thu Hương
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0982.649.635
02713.879.240
Email: nttnhanbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp
Phó Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ban Dân tộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Maly Phước
Trưởng ban Maly Phước
2 Nguyễn Lương Nhân
Phó Trưởng ban Nguyễn Lương Nhân
Liên minh Hợp tác xã
Email:lienminhhtxbinhphuoc@gmail.com
Điện thoại:0271
Số fax:02713888519
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Nhan
Điện thoại:0918090203
Phó chủ tịch phụ trách Trần Văn Nhan
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Mãi
Phó Giám đốc Lê Văn Mãi
2 Phạm Thị Mai Hương
Phó Giám đốc Phạm Thị Mai Hương
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây