Ban Dân tộc

Trưởng ban Maly Phước Maly Phước
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng ban Nguyễn Lương Nhân Nguyễn Lương Nhân
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC