Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Thứ năm - 23/11/2017 08:53 917 0
(CTTĐTBP) - Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị số 11 nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội. Nhận thức về BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ rệt; việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều kết quả tích cực, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm sau luôn cao hơn năm trước, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Chỉ có khoảng 27% lực lượng lao động tham gia BHXH; 24% lực lượng lao động tham gia BHTN; 80% dân số tham gia BHYT; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp; thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế và thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT còn gây phiền hà cho người bệnh; sự gia tăng đột biến chi phí khám, chữa bệnh BHYT ở một số cơ sở khám chữa bệnh làm ảnh hưởng chung đến tình hình quản lý quỹ khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tình trạng bội chi quỹ ốm đau, thai sản ở một số địa phương còn ở mức cao so với mức bình quân chung của cả nước. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nội dung về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các cấp, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện các giải pháp tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ tiêu được Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý và kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tập trung triển khai giao dịch điện tử trong việc giải quyết thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; khẩn trương hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát chi phí, phòng chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT; nếu phát hiện cơ sở y tế lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT, bội chi quỹ kéo dài do nguyên nhân chủ quan, những sai sót có tính hệ thống trong khám chữa bệnh BHYT thì báo cáo UBND tỉnh và chuyển hồ sơ tới cơ quan công an để điều tra. Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã thực hiện giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đảm bảo quyền, lợi ích của người tham gia; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thu, nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị trên địa bàn; đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Đối với Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ y sĩ, bác sĩ, nhất là ở tuyến huyện và tuyến xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh BHYT. Chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý, khám chữa bệnh và thanh toán khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan BHXH và ngành y tế địa phương. Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình phối hợp công tác hàng năm; giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT và cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra các quy định của pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh và có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi vi phạm quy định về khám chữa bệnh BHYT. Nếu phát hiện cơ sở y tế có tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT, bội chi quỹ kéo dài do nguyên nhân chủ quan mà không có các giải pháp kiểm soát chi phí, điều chỉnh những sai sót có tính hệ thống thì báo cáo UBND tỉnh và chuyển hồ sơ tới cơ quan công an để điều tra.

Ngoài ra, Sở Y tế tổng hợp nhu cầu kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các nhóm đối tượng khác do ngành y tế quản lý, đề xuất tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ mua thẻ BHYT theo quy định. Phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, giai đoạn thực hiện BHYT theo quy định của pháp luật hoặc theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về ý nghĩa, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện các chính sách về BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh cho người lao động. Thường xuyên chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tham gia BHXH, BHTN và chỉ đạo các Phòng LĐ-TB&XH huyện, thị xã tăng cường công tác phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp về tình hình chấp hành pháp luật lao động về BHXH, BHYT, BHTN đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN theo quy định.

Sở LĐ-TB&XH định kỳ hàng năm (trước ngày 1/12) cung cấp số liệu về lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh cho cơ quan BHXH; hướng dẫn, chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã rà soát, thẩm định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình (hoàn thành trước ngày 15/12 hàng năm); thường xuyên phối hợp với BHXH tỉnh thông tin về số liệu thống kê các nhóm đối tượng do ngành LĐ-TB&XH quản lý. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và chuyển kinh phí mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng do ngành LĐ-TB&XH quản lý kịp thời, đúng quy định; chậm nhất đến ngày 31/12 hàng năm thực hiện xong việc thanh toán, chuyển kinh phí mua thẻ BHYT của năm đó cho cơ quan BHXH theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành có liên quan: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục thuế, Ban Dân tộc, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND cấp huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị./.

Tác giả bài viết: TT.THCB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây