Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản TW

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QUYẾT ĐỊNH 41/2018/QĐ-TTG 01/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THUẾ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
2 THÔNG TƯ 03/2018/TT-BTNMT 01/10/2018 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
3 THÔNG TƯ 21/2018/TT-BGDĐT 01/10/2018 VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
4 THÔNG TƯ 19/2018/TT-BGDĐT 01/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
5 THÔNG TƯ 20/2018/TT-BGDĐT 01/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
6 CHỈ THỊ 28/CT-TTG 01/10/2018 VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
7 THÔNG TƯ 70/2018/TT-BTC 25/09/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
8 THÔNG TƯ 06/2018/TT-BXD 25/09/2018 VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
9 THÔNG TƯ 07/2018/TT-BXD 25/09/2018 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
10 THÔNG TƯ 22/2018/TT-BYT 25/09/2018 QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC THỰC PHẨM CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI THUỘC DIỆN KÊ KHAI GIÁ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
11 NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 25/09/2018 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
12 NGHỊ ĐỊNH 121/2018/NĐ-CP 25/09/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG
13 QUY ĐỊNH 05-QĐI/TW 25/09/2018 VỀ KẾT NẠP NGƯỜI VI PHẠM CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH VÀO ĐẢNG DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
14 NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP 14/09/2018 VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
15 QUYẾT ĐỊNH 1155/QĐ-BXD 10/09/2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
16 THÔNG TƯ 76/2018/TT-BTC 19/10/2018 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
17 QUYẾT ĐỊNH 1092/QĐ-TTG 19/10/2018 VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
18 THÔNG TƯ 12/2018/TT-BTP 19/10/2018 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
19 CHỈ THỊ 25/CT-TTG NĂM 2018 19/10/2018 VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
20 NGHỊ ĐỊNH 113/2018/NĐ-CP 19/10/2018 VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
21 NGHỊ ĐỊNH 111/2018/NĐ-CP 19/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
22 NGHỊ ĐỊNH 109/2018/NĐ-CP 19/10/2018 Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ
23 NGHỊ QUYẾT 110/NQ-CP 19/10/2018 VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
24 THÔNG TƯ 105/2018/TT-BQP 19/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ DO BỘ QUỐC PHÒNG CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
25 19/2018/TT-BCT 19/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
26 THÔNG TƯ 67/2018/TT-BTC 19/10/2018 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, TRAO ĐỔI VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI SẢN CÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
27 37/2016/TT-NHNN 19/10/2018 QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG QUỐC GIA DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
28 59/2018/TT-BTC 19/10/2018 VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
29 36/2018/QĐ-TTG 19/10/2018 VỀ THỦ TỤC KÝ KẾT, THỰC HIỆN THỎA THUẬN NHÂN DANH CHÍNH PHỦ VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC QUYẾT ĐỊNH KÝ KẾT THỎA THUẬN NHÂN DANH NHÀ NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
30 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BCT 19/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
31 NGHỊ ĐỊNH 99/2018/NĐ-CP 19/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
32 QUYẾT ĐỊNH 4513/QĐ-BCA-V03 19/10/2018 VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ ĐƠN GIẢN HOÁ, CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN
33 QUYẾT ĐỊNH 996/QĐ-TTG 19/10/2018 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030" DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
34 QUY ĐỊNH 04-QĐI/TW 19/10/2018 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
35 QUYẾT ĐỊNH 1016/QĐ-TTG 19/10/2018 VỀ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC NĂM 2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
36 QUYẾT ĐỊNH 986/QĐ-TTG 17/08/2018 VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
37 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BYT 17/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
38 NGHỊ ĐỊNH 104/2018/NĐ-CP 17/08/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI SỬA ĐỔI
39 THÔNG TƯ 04/2018/TT-BLĐTBXH 13/08/2018 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
40 THÔNG TƯ 08/2018/TT-BNV 13/08/2018 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2018 ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH 130-CP VÀ 111-HĐBT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
41 NGHỊ QUYẾT 549/NQ-UBTVQH14 13/08/2018 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
42 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BCT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
43 THÔNG TƯ 40/2018/TT-BGTVT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP VÀ BÁO CÁO TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
44 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BGDĐT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
45 QUYẾT ĐỊNH 877/QĐ-TTG 13/08/2018 VỀ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 ĐỂ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN TRONG CÁC NĂM 2018-2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
46 22/2018/QH14 31/07/2018 LUẬT QUỐC PHÒNG 2018
47 CÔNG VĂN 6519/VPCP-KGVX 31/07/2018 VỀ NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2019 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
48 NGHỊ ĐỊNH 98/2018/NĐ-CP 31/07/2018 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
49 24_2018_QH14 31/07/2018 LUẬT AN NINH MẠNG 2018
50 NGHỊ QUYẾT 90/NQ-CP 31/07/2018 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây