Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản TW

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QUYẾT ĐỊNH 986/QĐ-TTG 17/08/2018 VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
2 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BYT 17/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
3 NGHỊ ĐỊNH 104/2018/NĐ-CP 17/08/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI SỬA ĐỔI
4 THÔNG TƯ 04/2018/TT-BLĐTBXH 13/08/2018 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
5 THÔNG TƯ 08/2018/TT-BNV 13/08/2018 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2018 ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH 130-CP VÀ 111-HĐBT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
6 NGHỊ QUYẾT 549/NQ-UBTVQH14 13/08/2018 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
7 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BCT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
8 THÔNG TƯ 40/2018/TT-BGTVT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP VÀ BÁO CÁO TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
9 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BGDĐT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
10 QUYẾT ĐỊNH 877/QĐ-TTG 13/08/2018 VỀ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 ĐỂ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN TRONG CÁC NĂM 2018-2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
11 22/2018/QH14 31/07/2018 LUẬT QUỐC PHÒNG 2018
12 CÔNG VĂN 6519/VPCP-KGVX 31/07/2018 VỀ NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2019 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
13 NGHỊ ĐỊNH 98/2018/NĐ-CP 31/07/2018 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
14 24_2018_QH14 31/07/2018 LUẬT AN NINH MẠNG 2018
15 NGHỊ QUYẾT 90/NQ-CP 31/07/2018 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2018
16 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BTP 31/07/2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
17 NGHỊ ĐỊNH 95/2018/NĐ-CP 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH, ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
18 THÔNG TƯ 54/2018/TT-BTC 31/07/2018 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
19 THÔNG TƯ 37/2018/TT-BGTVT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
20 QUYẾT ĐỊNH 313/QĐ-VKSTC 31/07/2018 VỀ QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
21 QUYẾT ĐỊNH 27/2018/QĐ-TTG 31/07/2018 VỀ HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
22 THÔNG TƯ 15/2018/TT-BCT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LUỒNG TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
23 NGHỊ ĐỊNH 100/2018/NĐ-CP 31/07/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
24 NGHỊ ĐỊNH 94/2018/NĐ-CP 31/07/2018 Quy định về chỉ tiêu an toàn nợ công
25 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BTTTT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
26 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BLĐTBXH 31/07/2018 VỀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI CÁC KHOẢN 1, 2, 3 VÀ KHOẢN 8 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 88/2018/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
27 THÔNG TƯ 18/2018/TT-BCT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
28 QUYẾT ĐỊNH 889/QĐ-BHXH 31/07/2018 VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
29 NGHỊ ĐỊNH 91/2018/NĐ-CP 17/07/2018 VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ
30 NGHỊ ĐỊNH 81/2018/NĐ-CP 17/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
31 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BCT 17/07/2018 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
32 NGHỊ ĐỊNH 96/2018/NĐ-CP 17/07/2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI VÀ HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
33 THÔNG TƯ 88/2018/TT-BQP 17/07/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HOẶC PHỤ CẤP QUÂN HÀM TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
34 Luật quốc phòng 2018 17/07/2018 Một số nội dung mới nổi bật của Luật quốc phòng 2018
35 LUẬT CẠNH TRANH 2018 17/07/2018 Căn cứ xác định sức mạnh thị trường đáng kể của Doanh nghiệp
36 QUYẾT ĐỊNH 792/QĐ-TTG 17/07/2018 VỀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, THỜI HẠN TRÌNH DỰ ÁN LUẬT ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018, DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
37 NGHỊ QUYẾT 64/2018/QH14 17/07/2018 VỀ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
38 NGHỊ ĐỊNH 97/2018/NĐ-CP 17/07/2018 VỀ CHO VAY LẠI VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ
39 QUYẾT ĐỊNH 1442/QĐ-BTP 12/07/2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
40 NGHỊ ĐỊNH 90/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CẢNH VỆ
41 NGHỊ ĐỊNH 89/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VỀ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
42 NGHỊ ĐỊNH 42/2018/NĐ-CP 03/07/2018 VỀ BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
43 QUYẾT ĐỊNH 26/2018/QĐ-TTG 03/07/2018 VỀ THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
44 NGHỊ ĐỊNH 78/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
45 NGHỊ ĐỊNH 56/2018/NĐ-CP 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT
46 NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
47 THÔNG TƯ 27/2017/TT-NHNN 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
48 THÔNG TƯ 04/2018/TT-NHNN 03/07/2018 VỀ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 08/2017/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM SÁT NGÂN HÀNG DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
49 THÔNG TƯ 46/2018/TT-BTC 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ THỰC TẾ ĐỂ IN, SAO, CHỤP VÀ GỬI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 12 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
50 NGHỊ ĐỊNH 92/2018/NĐ-CP 03/07/2018 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây