Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 810/SYT-NVY 24/04/2018 nhập số liệu tiêm chủng vào hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
2 800/SYT-NVY 23/04/2018 phối hợp tổ chức sàng lọc bệnh tim năm 2018
3 806/SYT-NVY 23/04/2018 báo cáo theo công văn số 209/BHXH-GĐYT
4 796/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính tên gói thầu: mua thuốc generic 2 cho các cơ sở y tế công lạp của tỉnh bp 2018
5 795/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính tên gói thầu: mua thuốc generic 3 cho cơ sở y tế công lập 2018
6 794/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính tên gói thầu: mua thuốc generic 4 cho các cơ sở y tế công lập 2018
7 793/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính tên gói thầu: mua thuốc generic 5 cho các cơ sở y tế công lập của BP 2018
8 792/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đè xuất tài chính tên gói thầu: mua thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 1 cho các cơ sở y tế công lập 2018
9 791/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ về đề xuất tài chính
10 790/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính
11 797/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính
12 798/SYT-NVY 20/04/2018 đăng ký lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
13 766/SYT-NVY 20/04/2018 triển khai thực hiện Quyết định số 2482/QĐ-BYT
14 757/SYT-NVY 20/04/2018 thông tin hành nghề Y tư nhân ông Nguyễn Hữu Nam
15 THÔNG TƯ 04/2018/TT-BNV 20/04/2018 VỀ HƯỚNG DẪN THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
16 THÔNG TƯ 10/2018/TT-NHNN 20/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
17 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BGTVT 20/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
18 THÔNG TƯ 03/2018/TT-BNV 20/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH NỘI VỤ DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
19 THÔNG TƯ 08/2018/TT-BGDĐT 20/04/2018 VỀ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
20 736/SYT-SYT 17/04/2018 dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2018
21 737/SYT-NVY 17/04/2018 kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và tiến độ thực hiện QĐ sô 1788/QĐ-TT
22 747/SYT-NVD 17/04/2018 triển khai thực hiện Thông tư 55/2017/TT-BYT
23 748/SYT-NVD 17/04/2018 Thực hiện thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Thông tư số 03/2018/TT-BYT
24 749/SYT-NVD 17/04/2018 triển khai thực hiện quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
25 07/QBT 17/04/2018 Thông báo chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí năm 2018
26 48/TTR-SYT 17/04/2018 mở rộng phạm vi hoạt động của dự án thêm 3 xã tại huyện Hớn Quản và huyện Phú Riềng
27 750/SYT-NVY 17/04/2018 bổ sung hồ sơ công bố đủ điều kiện an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
28 QUYẾT ĐỊNH 10/2018/QĐ-TTG 16/04/2018 VỀ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 53/2013/QĐ-TTG VỀ TẠM NHẬP KHẨU, TÁI XUẤT KHẨU, TIÊU HỦY, CHUYỂN NHƯỢNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI, MIỄN TRỪ TẠI VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
29 THÔNG TƯ 02/2018/TT-BTP 16/04/2018 VỀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
30 NGHỊ ĐỊNH 27/2018/NĐ-CP 16/04/2018 VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 72/2013/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
31 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BVHTTDL 16/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN THỂ DỤC THỂ HÌNH VÀ FITNESS DO BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH
32 719/SYT-NVY 16/04/2018 hỗ trợ xe cứu thương
33 721/SYT-NVY 16/04/2018 cải thiện chất lượng dịch vụ y tế công lập
34 725/SYT-NVY 16/04/2018 góp ý dự thảo phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2018
35 723/SYT-NVY 16/04/2018 tiếp đoàn từ thiện Tân Phú Khang- TP.Hồ Chí Minh và Y, Bác sỹ Hàn Quốc về khám chữa bệnh nhân đạo cho đồng bào nghèo tại Bình Phước
36 483/SLĐTBXH-VLATLĐ 16/04/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác điều tra cung, cầu lao động năm 2018
37 480/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 16/04/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý
38 NGHỊ ĐỊNH 50/2018/NĐ-CP 16/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
39 CHỈ THỊ 02/CT-BXD 13/04/2018 VỀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2018 DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
40 THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC 13/04/2018 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 146/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
41 CÔNG VĂN 1677/BYT-BH 13/04/2018 HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
42 NGHỊ ĐỊNH 45/2018/NĐ-CP 13/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
43 NGHỊ ĐỊNH 44/2018/NĐ-CP 13/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
44 HƯỚNG DẪN 04-HD/UBKTTW 13/04/2018 THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH 102-QĐ/TW VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM DO ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
45 NGHỊ ĐỊNH 24/2018/NĐ-CP 13/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
46 711/SYT-NVY 12/04/2018 báo cáo tiến độ tiếp nhận hồ sơ công bố khám sức khỏe
47 713/SYT-NVD 12/04/2018 đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misosproston SĐK VD 20509-14
48 714/SYT-NVD 12/04/2018 Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng có biến đổi
49 452/SLĐTBXH-NCC 11/04/2018 Về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 81/KH-UBND của UBND tỉnh
50 692/SYT-NVY 11/04/2018 mở rộng phạm vi hoạt động của dự án thêm 3 xã hại huyện Hớn Quản và huyện Phú Riềng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay4,400
  • Tháng hiện tại519,779
  • Tổng lượt truy cập23,880,447
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây