Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Xử lý tài sản hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
 Theo Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước thì hình thức xử lý tài sản như sau:

- Ưu tiên giao cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong trường hợp tổ chức chủ trì là tổ chức KH&CN công lập.

- Ưu tiên bán trực tiếp hoặc giao cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo cơ chế giao vốn nhà nước cho doanh nghiệp trong trường hợp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN là doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Ưu tiên bán trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong trường hợp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN là tổ chức kinh tế không có vốn nhà nước.

- Trong trường hợp không xử lý được theo các hình thức nêu trên thì tài sản được điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị công lập hoặc bán đấu giá cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.
[Trở về]