Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Xác định chi phí quản lý Quy hoạch điện lực 
 Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 30/2015/TT-BCTquy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ.

Theo đó, nguyên tắc xác định chi phí được quy định như sau:

- Mức chi phí quy định trong Thông tư này là mức tối đa, làm căn cứ xác định chi phí cho việc lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch.

- Trường hợp mức lương cơ sở thay đổi theo quy định pháp luật, mức chi phí lập Quy hoạch được xác định điều chỉnh tương ứng theo hệ số K (hệ số điều chỉnh theo mức lương cơ sở được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này).

- Thông tư quy định các khoản chi phí trong định mức chi phí và các khoản chi phí chưa bao gồm trong định mức chi phí Quy hoạch.

Thông tư 30/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 02/11/2015 và thay thế Quyết định 3836/2005/QĐ-BCN.
[Trở về]