Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Trình tự, thủ tục kiểm tra công tác bồi thường nhà nước 
 Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 13/2015/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

Theo đó, trình tự, thủ tục kiểm tra công tác bồi thường như sau:

- Ra Quyết định hoặc ban hành Kế hoạch kiểm tra;

- Công bố Quyết định hoặc Kế hoạch kiểm tra;

- Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị đối tượng kiểm tra báo cáo về nội dung kiểm tra; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;

- Đối tượng kiểm tra có trách nhiệm giải trình làm rõ những vấn đề Đoàn kiểm tra yêu cầu (nếu có); 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn ban hành báo cáo kết quả trình cơ quan đã ra Quyết định hoặc ban hành Kế hoạch kiểm tra;

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo kết quả kiểm tra được phê duyệt, cơ quan đã ra Quyết định hoặc ban hành Kế hoạch kiểm tra phải ban hành Kết luận kiểm tra;

-Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

Thông tư 13/2015/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 12/11/2015.
[Trở về]