Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017 
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017. 
 
Mục đích nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân. Tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống, thông tin). Tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giảm nghèo năm 2017 đã được thông qua tại Nghị quyết số 11 ngày 6/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 0,6%, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,37% xuống còn 4,77% vào cuối 2017 theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg.
 
Theo kế hoạch, nội dung chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2017 tập trung vào việc thực hiện các quy địnhhiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên về các chính sách hỗ trợ người nghèo. Cụ thể như chính sách tín dụng ưu đãi; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ tiền điện, y tế, giáo dục, nhà ở; chính sách trợ giúp pháp lý; dự án nâng cao năng lực, giám sát đánh giá giảm nghèo… Phấn đấu giải quyết cho khoảng 2.480 lượt hộ nghèo, 2.550 lượt hộ cận nghèo, 3.990 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã tỉnh với tổng doanh số cho vay là 223 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, phấn đấu giải quyết cho 3.730 lượt học sinh, sinh viên vay vốn với tổng số tiền cho vay là 41.050 triệu đồng; 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện theo quy định; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường đội ngũ y, bác sĩ, các trang thiết bị y tế về cơ sở. Tiến hành mua thẻ bảo hiểm y tế và cấp phát kịp thời cho 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo tập trung tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh; lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của người nghèo và phát huy lợi thế của từng vùng đặc thù…
 
Căn cứ kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành triển thực hiện có hiệu quả nội dung  kế hoạch đề ra. Các huyện, thịxã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể của từng huyện, thị xã sát với tình hình thực tế, đưa ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả. Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đa chiều, phân loại hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo và hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt công tác bình xét đối tượng thụ hưởng các chính sách, dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo./.
 
Sỹ Nhơn
 

    

[Trở về]