Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức 
 Ngày 29/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức.


Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung các nội dung sau: 

- Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức.


- Trách nhiệm của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm; xây dựng đề án điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức…

Nghị định 110/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2015.

[Trở về]