Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ 
 Từ ngày 16/12/2015, Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, án lệ được công bố phải bao gồm những nội dung sau:

- Tên của vụ việc được Toà án giải quyết;

- Số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ;

- Từ khoá về những vấn đề pháp lý được giải quyết trong án lệ;

- Các tình tiết trong vụ án và phán quyết của Toà án có liên quan đến án lệ;

- Vấn đề pháp lý có giá trị hướng dẫn xét xử được giải quyết trong án lệ.
[Trở về]