Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định mới về quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình 
 Từ ngày 30/12/2015, Thông tư 49/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình xây dựng đo đạc bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã là: 

- Quản lý, bảo vệ và ngăn chặn các hành vi xâm hại các công trình xây dựng đo đạc trên địa bàn xã.

- Cập nhật các công trình xây dựng đo đạc trên địa bàn xã, bổ sung phần ghi chú của sổ địa chính về dấu mốc đo đạc trên thửa đất.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ công trình xây dựng đo đạc để người dân tại địa phương có trách nhiệm bảo vệ dấu mốc đo đạc không bị xê dịch, phá hủy hoặc làm hư hỏng.

-Thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện thấy các dấu mốc đo đạc bị xâm hại hoặc có khả năng bị xâm hại thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện về hiện trạng và nguyên nhân xâm hại dấu mốc đo đạc…

Xem thêm tại Điều 10 Thông tư 49/2015/TT-BTNMT.

Thông tư này thay thế Quyết định 16/2005/QĐ-BTNMT.
[Trở về]