Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định mới về giấy khai sinh 
 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 2014. Theo đó, Giấy khai sinh (GKS) sẽ có giá trị pháp lý như sau:

- Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

- Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với GKS của người đó.

- Nếu nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong GKS  của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong GKS.

Ngoài ra, Nghị định 123/2015/NĐ-CP còn hướng dẫn về đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ.

Thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

Nghị định 123/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và bãi bỏ Nghị định 77/2001/NĐ-CP, 158/2005/NĐ-CP.
[Trở về]