Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Phải có ít nhất 35% là nữ ứng cử đại biểu HĐND 
 Đây là nội dung tại Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/01/2016.

Theo đó, việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính phải bảo đảm các tiêu chí sau:

- Có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ.

- Bảo đảm số lượng hợp lý người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số (DTTS); phấn đấu số đại biểu HĐND được bầu là người DTTS không thấp hơn số đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016 là người DTTS ở đơn vị hành chính đó.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài Đảng không dưới 10%; người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dưới 35 tuổi không dưới 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở từng cấp.

- Phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử.

- Việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ở các đơn vị hành chính cấp dưới, các thôn, tổ dân phố cần bảo đảm tương quan hợp lý về dân số giữa các đơn vị.

Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 có hiệu lực từ ngày ban hành. 
[Trở về]