Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 

 (CTTĐTBP) - Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 5/7/2016 về ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

 

Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ được bố trí vốn ĐTPT ngân sách nhà nước theo quy định.
 

Theo Nghị quyết này, vốn ĐTPT thuộc ngân sách nhà nước được bố trí để chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn, trực tiếp hoặc không xã hội hóa được thuộc các ngành, lĩnh vực sau: Nông, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản; công nghiệp; thương mại; giao thông; cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải; kho tàng; văn hóa; thể thao; du lịch; khoa học - công nghệ; thông tin; truyền thông; công nghệ thông tin; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm; xã hội; tài nguyên môi trường; quản lý nhà nước; quốc phòng, an ninh.

 

Việc phân bổ vốn ĐTPT nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 phải tuân thủ các quy định:
 
Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
 
Phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của địa phương, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 
Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác, của từng ngành, lĩnh vực và địa phương.
 
Bố trí vốn đầu tư tập trung, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.
 
Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc đầu tư phát triển của các huyện, thị xã; giữa huyện, thị xã có lợi thế phát triển với huyện, thị xã thuộc vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.
 
Tập trung vốn bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của địa phương.
 
Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn ĐTPT.
 
Dự kiến phân bổ chi tiết 90% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn theo danh mục và mức vốn cho từng dự án trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt; dành lại dự phòng 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn.
 
Việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo thứ tự ưu tiên sau đây: Vốn để thanh toán các khoản nợ và các khoản ứng vốn trước; các dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn cho các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ; các công trình chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt; bố trí vốn cho các dự án khởi công mới trong năm kế hoạch đảm bảo thủ tục theo Luật đầu tư công./.
 
TT.THCB (tổng hợp)
[Trở về]