Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nghị định mới hướng dẫn Luật nhà ở 2014 
 Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014.

Theo đó, thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài được quy định như sau:

- Tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cấp cho tổ chức đó.

Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong GCN, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo Điều 77 Nghị định này.

Nếu GCNĐKĐT không ghi thời hạn thì trong GCN cấp cho chủ sở hữu cũng được ghi không thời hạn.

- Nếu tổ chức nước ngoài bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn sở hữu hoặc bị Nhà nước Việt Nam thu hồi GCNĐKĐT hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì xử lý theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Nếu trong thời hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức nước ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thông qua sáp nhập hoặc chuyển vốn theo quy định pháp luật thì tổ chức này được sở hữu nhà ở lâu dài.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 và bãi bỏ Nghị định  51/2009/NĐ-CP, 71/2010/NĐ-CP, 34/2013/NĐ-CP, 84/2013/NĐ-CP.
[Trở về]