Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mức chi thực hiện dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin 
 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 166/2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) trong nước thuộc Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATANTT đến năm 2020.

 
Theo đó, ngoài các mức chi triển khai dự án Đào tạo theo Đề án 99 tại Thông tư 139/2010/TT-BTC, bổ sung các mức chi sau: 

- Chi thuê cơ sở vật chất.


- Chi cho giảng viên chính, trợ giảng, cán bộ kỹ thuật trong nước.

- Chi cho giảng viên nước ngoài.

- Chi đào tạo, bồi dưỡng theo chứng chỉ quốc tế của các hãng (các đơn vị được ủy quyền của các hãng).


- Đối với đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến, ngoài các khoản chi theo quy định tại Thông tư 139/2010/TT-BTC sẽ được chi thêm các khoản: xây dựng chương trình; số hóa bài giảng; xây dựng video bài giảng;...

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản QPPL mới thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Thông tư 166/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

[Trở về]