Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Kiểm tra công tác bồi thường trong thi hành án dân sự 
 Ngày 19/11/2015, Liên Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.

Theo đó, đối tượng kiểm tra có các quyền và nghĩa vụ sau:

Về quyền của đối tượng kiểm tra:

- Giải trình về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

Về nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra:

- Chấp hành Quyết định hoặc Kế hoạch kiểm tra.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

- Thực hiện yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP có hiệu lực từ ngày 02/01/2016
[Trở về]