Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong cơ quan nhà nước 
 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2016/TT-BNVhướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Theo đó, nguyên tắc quan trọng về tổ chức hội nghị nhằm thực hiện tính dân chủ được quy định cụ thể như sau:

- Hội nghị tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia; hoặc ít nhất 2/3 đại biểu được triệu tập có mặt dự hội nghị.

- Nghị quyết, quyết định của hội nghị được thông qua khi có trên 50% số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật.

- Hình thức của Hội nghị:

+ Hội nghị thường kì: Tổ chức mỗi năm một lần vào cuối năm; riêng các cơ sở giáo dục đào tạo có thể tổ chức vào thời gian kết thúc năm học để phù hợp với đặc thù của ngành.

+ Hội nghị bất thường: Tổ chức khi có 1/3 cán bộ, công chức, viên chức hoặc Ban chấp hành công đoàn của cơ quan, đơn vị yêu cầu; hoặc khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết.

Thông tư 01/2016/TT-BNV sẽ có hiệu lực từ ngày 01/03/2016 và thay thế  Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TLĐLĐVN.
[Trở về]