Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn thời gian thẩm định dự án đầu tư công 
 
Nghị định 136/2015/NĐ-CP quy định về thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công như sau:

- Đối với chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ là:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 40 ngày. 

+ Chương trình mục tiêu: Không quá 30 ngày. 

+ Dự án nhóm A: không quá 40 ngày.

+ Dự án nhóm B: không quá 30 ngày.

+ Dự án nhóm C: không quá 20 ngày.

Quy định này chỉ áp dụng đối với khâu thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. 

Thời gian thẩm định nội bộ ở các Bộ, ngành trung ương và địa phương do Người đứng đầu Bộ, ngành trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể.

- Đối với dự án có cấu phần xây dựng, thời gian thẩm định được quy định của pháp luật về xây dựng. 

Nghị định 136/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2016. 
[Trở về]