Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn chế độ báo cáo trong công tác thi hành pháp luật 
 Ngày 31/8/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 10/2015/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Theo đó, kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu và thời điểm gửi báo cáo được thực hiện như sau:

- Báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

+ Kỳ báo cáo: Định kỳ 06 tháng và hàng năm.

+Thời điểm lấy số liệu của báo cáo định kỳ 06 tháng tính từ ngày 01/10 năm trước đến 31/3 năm sau; đối với báo cáo hàng năm thì thời điểm lấy số liệu từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm sau.

+ Báo cáo phải được gửi Bộ Tư pháp chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chốt số liệu.

- Báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

+ Kỳ báo cáo: Định kỳ hàng năm.

+Thời điểm lấy số liệu của báo cáo là từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm sau.

+ Báo cáo phải được gửi Bộ Tư pháp chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày chốt số liệu.

Thông tư 10/2015/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015.
[Trở về]