Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ nông hộ mua con giống 
 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 205/2015/TT-BTC quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020.

Theo đó, về việc hỗ trợ mua lợn, trâu, bò đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị được quy định như sau:

- Hộ gia đình sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trực tiếp chăn nuôi gia súc để thực hiện phối giống dịch vụ được hỗ trợ một phần kinh phí mua giống lợn, trâu, bò.

- Chủ hộ chăn nuôi nếu bảo đảm đầy đủ điều kiện tạo Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Quyết định 50 đã mua con giống và có hóa đơn tài chính thì được hỗ trợ một phần kinh phí theo Quyết định 50.

- Kinh phí hỗ trợ được thanh toán trực tiếp cho hộ sau khi đã mua con giống và có hóa đơn tài chính. 

Thông tư 205/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/02/2016. 

Các chính sách tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2015.
[Trở về]