Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hồ sơ xét hưởng chế độ đối với thân nhân chiến sĩ nghĩa vụ 
 Hồ sơ xét hưởng chế độ đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân sẽ được thực hiện theo Nghị định 05/2016/NĐ-CP kể từ ngày 01/03/2016. Cụ thể như sau:

- Bản khai đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất của hạ sĩ quan, chiến sĩ theo Phụ lục kèm theo Nghị định này và giấy tờ sau đây:

+ Giấy ra viện hoặc giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên, nơi thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang điều trị đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này.

+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

+ Giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ mất tích của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

- Văn bản đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất của đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, chiến sĩ cấp tiểu đoàn hoặc cấp phòng, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương trở lên.

Nghị định 87/2013/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 05/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
[Trở về]