Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 Từ ngày 01/12/2015, Thông tư 19/2015/TT-NHNN Quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, việc hạch toán trên các tài khoản được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép; các tài khoản trong bảng chia làm ba loại:

- Loại tài khoản thuộc tài sản Có: luôn luôn có số dư Nợ.

- Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ: luôn luôn có số dư Có.

- Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có: lúc có số dư Có, lúc có số dư Nợ hoặc có cả hai số dư.

Thông tư 19/2015/TT-NHNN bãi bỏ các văn bản quy định về Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước trước đây, gồm:

- Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998.

- Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2 ngày 14/6/2000.

- Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN ngày 23/3/2001.

- Quyết định 162/2002/QĐ-NHNN ngày 06/3/2002.

- Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN ngày 09/9/2002.

- Quyết định 1579/2003/QĐ-NHNN ngày 01/12/2003.

- Quyết định 1638/2003/QĐ-NHNN ngày 26/12/2003.

- Quyết định 56/2006/QĐ-NHNN ngày 14/12/2006.
[Trở về]