Bà mẹ Việt Nam A.H
 Bản in     Gởi bài viết  

 

Danh sách các bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Phước Long

Phạm Thị Thung

1914

Sơn Giang PL

Nguyễn Đức Danh
Nguyễn Đức Xí
Nguyễn Đức Kính
Nguyễn Thị Lại

Phạm Thị Lựa

1922

Sơn Giang PL

Nguyễn Lai
Nguyễn Sen
Nguyễn Thiện

Huỳnh Thị Vinh

1910

Sơn Giang PL

Đinh Văn Sầm
Đinh Duy Lai
Đinh Văn Thành

Đinh Thị Phòng

1910

Thác Mơ PL

Lê Văn Nhân

Nguyễn Thị Chính

1921

Bù Nho PL

Ngô Văn Hà
Ngô Văn Hảo
Ngô Văn Điền

Nguyễn Thị Điều

1920

Bù Nho PL

Huỳnh Xem
Huỳnh văn Bột
Huỳnh Thị Năm

Phạm Thị Lữ

1915

Bình Thắng PL

Huỳnh Trọnh

Huỳnh Ngay
Huỳnh Cu

Lê Thị Sảng

1921

Phước Bình PL

Trần Văn Thanh

Nguyễn Thị Thìn

1928

Thác Mơ - PL

Thượng văn Vui
Thượng Văn Trúng
Thượng Văn Sướng

Nguyễn Thị Huê

1898 Bình Phước PL

Lê văn Bình

[Trở về]