Bà mẹ Việt Nam A.H
 Bản in     Gởi bài viết  

Danh sách bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Lộc Ninh

Nguyễn Thị Sen 1916 Nguyễn Văn Mạnh
Neng Thị Ốc 1918 Lâm Văn Võ
Đặng Thị Liêm 1920 Lâm Duy Lộc
Trịnh Thị Hạ 1917 Lê Văn Niệm
Lê Văn Lẩm
Lê Văn Thìn
Phạm Thị Nga 1934 Nguyễn Quang Phòng
Phạm Thị Ba 1910 Trần văn Chấu
Trần Thị Cheo
Trần Văn Huỳnh
Trần văn Sết
Trần Thị Nuôi 1920 Ngô Văn Hiểu
Ngô Phúc Hưng
Ngô Thị Hột
Nguyễn Thị Nghĩa 1912 Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Văn Sửa
Nguyễn Thị Ty 1920 Ngô Văn Mai
Ngô Văn Mãi
Ngô Văn Một
Phạm Thị Thế 1920 Nguyễn Đăng Nhở
Nguyễn Thị Tẻo 1915 Nguyễn Văn Tằng
Nguyễn Thị Tẻo
Nguyễn Văn Vinh
Lê Thị Bảy 1927 Đào Văn Phụng
Đào Văn Quý
Đặng Thị Sáng 1922 Mai Văn Dũng
Mai Văn Thiện
Mai Văn Còn
Nguyễn Thị Út 1919 Nguyễn Văn My
Nguyễn Văn Ra
Nguyễn Văn Tấn
Nguyễn Thị Tám 1917 Nguyễn Văn Lọ
Nguyễn Văn Nắng
Nguyễn Thị Chẻo
Nguyễn Thị Hai 1913 Nguyễn Văn Diệu
Nguyễn Văn Hiệp
Nguyện Huy Hoàng
Hồ Thị Thúi 1889 Nghiêm Mãi
Nghiêm Mót
Nghiêm Ích
Mai Thị Nhung 1914 Phạm Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Thẹo 1898 Đỗ Văn Nguyên
Đỗ Văn Thảnh
Đỗ Văn Thanh
Nguyễn Thị Châu 1927 Lê Văn Tấn
Lê Kim Nổi
Lê Kim Trọng
Cao Thị Nho 1909 Lâm Văn Sình
Lâm Văn Phán
Lâm Văn Hòa
Bùi Thị Mỹ 1899 Hồ Văn Chiêu
Hồ Văn Xòang
Hồ Văn Ngọc
Nguyễn Thị Tượng 1910 Phạm Thị Hoa
Phạm văn Vân
Phạm Văn Mạnh

 

[Trở về]