Bà mẹ Việt Nam A.H
 Bản in     Gởi bài viết  

Danh sách bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Chơn Thành

Dương Thị Ga

1935

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Thị Đường

 

Nguyễn Đường

Vũ Thị Nhì

 

Phạm Văn Mậu

Lê Thị Tuần

 

Nguyễn Văn On
Nguyễn Văn Lô
Nguyễn Văn Chưởng

Nguyễn Thị Tánh

1919

Phạm Văn Chiệu
Phạm Văn Sáng

Phạm Văn Đực

Võ Thị Ánh

1914

Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn hiền
Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Nở

1896

Văn Quang Cuội
Văn Quang Nọ
Văn Quang Xích

Lê Thị Thiệt

1910

Nguyễn Văn Đưa
Nguyễn Thị Quý

Phạm Thị Dạo

1900

Nguyễn Văn Năng
Nguyễn Văn Gấm

Nguyễn Văn Tài

Nguyễn Thị Đậm

1904

Nguyễn Văn Bảnh
Nguyễn Văn Hội
Nguyễn Văn Phước

Võ Thị Tần

1902

Đỗ Văn Tèo
Đỗ Văn Bảy

Đỗ Văn Tài

Đoàn Thị Hết

1903

Nguyễn Văn Dư
Nguyễn Thị Hôn
Nguyễn Thị Diện

Lê Thị Mẹo

1910

Đoàn Văn Bủa
Đoàn Văn Xê
Đoàn văn Sang

Trương Thị Túy

1917

Nguyễn Văn Mùi
Nguyễn Văn Bé
Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Tám

[Trở về]