Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chế độ bồi dưỡng mới đối với Trợ giúp viên pháp lý 
 Chính phủ mới ban hành Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Theo đó:

- Trợ giúp viên pháp lý được xếp lương và trả lương theo bảng lương các chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật.

- Khi tham gia tố tụng Trợ giúp viên pháp lý được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 40% mức bồi dưỡng áp dụng đối với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của nhà nước.

- Khi thực hiện đại diện ngoài tố tụng, hoà giải, Trợ giúp viên pháp lý được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 20% mức bồi dưỡng áp dụng đối với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của nhà nước.

- Trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng thì mức bồi dưỡng cho luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước là 500.000 đồng/01 buổi làm việc hoặc khoán chi theo vụ việc với mức tối thiểu bằng 03 tháng lương cơ sở và mức tối đa là 10 tháng lương cơ sở.

Nghị định 80/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2015.
[Trở về]