Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bảo đảm an toàn vốn Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 
 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ BVMTVN). 

Theo đó, việc bảo đảm an toàn vốn được thực hiện như sau:

- Quỹ BVMTVN có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động, gồm:

+ Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả;

+ Mua bảo hiểm tài sản và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật;

+ Trích lập quỹ dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay theo quy định về hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của Quỹ;

+ Thực hiện các biện pháp khác về đảm bảo an toàn vốn theo quy định của pháp luật.

- Nghiêm cấm Quỹ BVMTVN:

+ Huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi, phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, vay thương mại của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

+ Sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản và các hoạt động kinh doanh không được phép khác.

Thông tư 132/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
[Trở về]